Bezpečnost potravin

SZPI završila čerpání prostředků z programu Transition Facility

Vydáno: 22. 7. 2009
Autor:

Tisková zpráva SZPI ze dne 21.7.2009.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce úspěšně ukončila dva poslední projekty financované z programu Transition Facility. Oba projekty byly realizovány v prvním pololetí roku 2009 a náklady byly plně hrazeny z prostředků EU.

Partnerem prvního projektu s názvem „Falšování potravin“, jehož cílem byla výměna poznatků z oblasti kontroly falšovaných potravin, bylo německé Spolkové ministerstvo pro bezpečnost potravin, zemědělství a ochranu spotřebitele. V rámci projektu se v ČR uskutečnilo sedm seminářů, vybraní zaměstnanci SZPI také absolvovali stáže u partnerské organizace. Semináře byly zaměřeny především na laboratorní metody na odhalování falšování, např. u cukrovinek, čokolád, kávy, čajů atd. Účastníci rovněž měli možnost porovnat praktické přístupy ke kontrole v této oblasti, jež uplatňují dozorové orgány i z jiných zemí EU. Výstupem z projektu je také informační brožurka pro spotřebitele o falšování potravin, která bude k dispozici na webových stránkách SZPI. Rozpočet projektu, jehož se účastnilo téměř 130 lidí, byl 72 tisíc eur.

Druhý projekt „Zlepšení implementace acquis v oblasti dozoru nad bezpečností potravin“ byl realizován ve spolupráci s Rakouskou agenturou pro zdraví a bezpečnost potravin. Cílem bylo posílení inspekčních a laboratorních kapacit SZPI v oblasti vymahatelnosti evropského potravinového práva. K tomuto účelu bylo zorganizováno čtrnáct různě zaměřených seminářů, v rámci nichž 24 rakouských lektorů proškolilo přibližně 340 pracovníků SZPI. Kromě toho se zaměstnanci SZPI účastnili pěti studijních stáží na partnerských pracovištích ve Vídni, Innsbrucku a Linci, kde byly probírány zejména laboratorní metody (např. analýzy pesticidů, mykotoxinů, alergenů a enterotoxinů atd.). Získané poznatky potravinářská inspekce využije mimo jiné pro aktualizaci stávajících analytických metod nebo i pro zavedení nových. Přínosem byla i možnost srovnání používaných pracovních postupů při kontrolní činnosti obou úřadů. Náklady na projekt dosáhly výše 170 tisíc eur.

Program Transition Facility byl vytvořen pro nově přistupující země jako pokračování pomoci v oblastech, kde administrativní a institucionální kapacita dosud nebyla dostačující ve srovnání se stávajícími členskými zeměmi. V roce 2008 mohly státní a veřejné úřady ČR naposledy podávat projektové žádosti v tomto programu. Státní zemědělská a potravinářská inspekce získala prostřednictvím fondu Phare/Transition Facility prostředky v celkové výši přes 3,5 milionů eur.

Zpracovala: Martina Šmídtová, tisková mluvčí SZPI, 21. 7. 2009