Bezpečnost potravin

SVS ČR: V roce 2008 bylo o setinu procenta méně nevyhovujících vzorků než v roce 2007

Vydáno: 2. 6. 2009
Autor:

Tisková zpráva ze dne 1.6.2009.

V rámci monitoringu cizorodých látek, který orgány státního veterinárního dozoru každoročně provádějí a předkládají jeho výsledky Evropské komisi počátkem následujícího roku, bylo provedeno v roce 2008 celkem 69 806 vyšetření. Nevyhovujících nálezů bylo 0,17 %, což je o 0, 01 % méně než v předchozím roce 2007 (0,18 %).
 
Každoročně prověřují veterinární inspektoři mléko a mléčné výrobky, maso a masné výrobky (samozřejmě i rybí a maso lovné zvěře), vejce a vaječné výrobky, med, krmiva živočišného původu a napájecí vodu na přítomnost nepovolených kontaminantů (cizorodých látek), a to u všech subjektů, které jsou pod veterinárním dozorem.
 
Z celkového množství 69 806 vyšetření bylo 66 452 v rámci plánovaných rutinních akcí, 2 191 bylo cílených vyšetření a 1 163 vyšetření se týkalo dovážených komodit. Vyšetřování vzorků provádějí státní veterinární ústavy (SVÚ), Ústav pro státní kontrolu biopreparátů a léčiv v Brně (ÚSKVBL). Sledují se dioxiny (PCB), rezidua pesticidů, obsah vybraných chemických prvků (těžkých kovů), mykotoxiny, rezidua veterinárních léčiv, obsah průmyslových polutantů, potravinářská aditiva, ale například i radioaktivní látky.
 
Na základě vyšetření lze říci, že nebyly zjištěny takové případy, kdy by bylo přímo ohroženo zdraví lidí. V případě výjimečných zjištění místně příslušné krajské veterinární správy nařídily nepropuštění výrobků do tržní sítě, popřípadě nařídily zlikvidování, popřípadě odeslání výrobků zpět výrobci.
 
Ze zajímavých případů v roce 2008 stojí za zmínku například to, že v ledvinách starších krav (7 – 8 let) z oblastí s dlouhodobým zvýšeným zatížením z okolních průmyslových činností byl v 8 vzorcích prokázán nadlimitní obsah kadmia. Na základě dalšího cíleného vyšetřování bylo zjištěno dalších 17 nevyhovujících koncentrací kadmia v ledvinách. V dotyčných chovech již byla mimořádným veterinárním opatřením nařízena konfiskace všech ledvin od krav stanoveného stáří. Nebo byla zjištěna v jednom vzorku pstruha duhového nad tolerovanou hodnotou rezidua malachitové zeleně. Chovatel neškodně odstranil 500 kg kontaminovaných ryb. Rezidua této zakázané látky (pro chov tržních druhů ryb) byla zjištěna ještě u šesti vzorků z pěti farem, avšak pod tolerovatelnou hodnotou. Lze říci, že ani v těchto případech nedošlo a nedochází k propuštění něčeho závadného do tržní sítě.
 
Podrobné výsledky jsou uvedeny v publikaci Kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami, situace v roce 2008, která je k dispozici na webových stránkách Státní veterinární správy – www.svscr.cz, v rubrice Publikace SVS ČR – vydané v roce 2009.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR