Bezpečnost potravin

SVS ČR: Opět o dobré informovanosti mezi členskými státy

Vydáno: 31. 3. 2008
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 28.3.2008 k problematice dioxinů v italském sýru mozzarella.

Podle informací, které Státní veterinární správa ČR obdržela z Itálie, problematická mozzarella buffala do ČR nesměřovala. Nebyla určena ani na komunitární trh, ani do nečlenských zemí. Přesto italský veterinární dozor informoval ostatní členské státy EU, že bylo v mozzarelle z 83 farem v Kampánii zjištěno nadlimitní množství dioxinů.
 
Dále jsme stejně jako ostatní země EU obdrželi informace o krocích, které italská veterinární správa podnikla – do vyřešení nesmějí zmíněné farmy dodávat buvolí mléko ke zpracování. Je to sice politováníhodná záležitost pro zemědělce, ale jediná možná, jak zabránit tomu, aby cokoli, byť i jen potenciálně závadného, bylo uvolněno do tržní sítě.
 
Lze shrnou italská fakta: Itálie podala informaci, že se na sledování v Kampániii (region Campania) podílejí všechny dozorové orgány, ministerstvo pro zdraví, regionální veterinární autorita a Institut pro zdraví zvířat. Zdá se, že pozitivní nálezy dioxinů, zejména v mléce, mají souvislost s ilegálním spalováním odpadů nebo odpadů s vysokým obsahem prekursorů dioxinů na farmách nebo na pastvinách. Během kontrol byly odebírány vzorky mléka a mléčných produktů ze 130 závodů schválených pro výrobu mléčných produktů. Pozitivní výsledek byl u 25 vzorků, z toho 3 z mléka a 22 z mozzarelly. Na principu dosledovatelnosti byly identifikovány farmy, které závodům dodávaly mléko, jednalo se o 83 buvolích farem, které se ihned dostaly do režimu zvýšené kontroly s tím, že dokud nebude ukončena analýza odebraných vzorků, nesmí uvádět mléko do výroby a to musí být zlikvidováno v souladu s Nařízením EP a R č. 1774/2002. Itálie prohlásila, že žádný s kontaminovaných výrobků ani mléko nebylo uvedeno do žádné země EU ani do třetí země. Výrobky byly uvedeny pouze na domácí trh.
 
Stání veterinární správa ČR v rámci uskutečňování Plánu monitoringu cizorodých látek provádí taktéž šetření na stanovená rezidua, která by mohly negativně působit na lidské zdraví. V loňském roce jsme například v říjnu zjistili na jedné farmě brojlerů obsah reziduí antibiotika chloramfenikolu. Chloramfenikol je lék používaný v humánní medicíně a „potravinovým“ zvířatům se podávat nesmí. Tj. zvířatům chovaným pro potravinové účely. A v produktech živočišného původu nesmí být ostatně obsažena žádná rezidua antibiotik, a tudíž ani chloramfenikolu. Na deset tisíc kuřecích brojlerů bylo zlikvidováno, aby se zabránilo všem rizikům. Za utracení a likvidaci rizikových kuřat pochopitelně chovateli nepřísluší žádná náhrada. To je samozřejmě varováním pro ostatní chovatele! Od té doby jsme žádné takovéto problémy, dosud, nezaznamenali.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR