Bezpečnost potravin

Strategie zajištění bezpečnosti potravin v ČR po přistoupení k EU

Vydáno: 4. 1. 2007
Autor: pospisilova

Vyhodnocení plnění strategie – předkládací zpráva.

 

Materiál „Vyhodnocení plnění Strategie zajištění bezpečnosti potravin v České republice po přistoupení k Evropské unii“ je předkládán v souladu se Strategií zajištění bezpečnosti potravin v České republice po přistoupení k Evropské unii přijatou usnesením vlády ČR č. 1277/2004 (dále jen „Strategie“). Tato Strategie stanovila základní úkoly pro naplnění cíle: Zajištění vysokého stupně ochrany zdraví a zájmů spotřebitele prostřednictvím bezpečných potravin a krmiv. Zároveň stanovila, že bude nejpozději do 31. 12. 2006 vyhodnocena zúčastněnými ministerstvy.

 

 

Cílem předkládaného materiálu je vyhodnotit míru naplnění jednotlivých úkolů stanovených ve Strategii za období leden 2005–září 2006 a zhodnotit její aktuálnost pro období do předsednictví ČR Radě EU.

 

Strategie byla vyhodnocena členy Koordinační skupiny bezpečnosti potravin. Můžeme konstatovat, že navržený směr vývoje je stále platný, a po zrevidování hlavních úkolů lze říci, že Strategie je aktuální pro navrhované období 2007–2008.

 

Pro dosažení a udržení cíle: Zajištění vysokého stupně ochrany zdraví a zájmů spotřebitele prostřednictvím bezpečných potravin a krmiv se navrhuje přeložit vládě a následně vydat navazují strategický materiál do konce roku 2008. Tento materiál stanoví strategické směry a úkoly pro oblast bezpečnosti a kvality potravin a krmiv reflektující dosavadní vývoj a rozvoj na dobu dvou následujících let.

 

Předkládaný materiál byl projednán na zasedání meziresortní Koordinační skupiny bezpečnosti potravin dne 7. listopadu 2006, zaslán do vnějšího připomínkového řízení 16. listopadu 2006 a připomínky byly řádně zapracovány a vypořádány v týdnu od 4. do 11. prosince 2006. Materiál je Vládě České republiky předkládán bez rozporu.

 

Materiál je předkládán ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví, které je hlavním spolugestorem za tuto oblast.

 

Materiál nemá přímý vliv na podnikatelskou sféru, neboť nezvyšuje finanční, personální ani administrativní náročnost pro podnikatele. Pokud jde o finanční nároky na státní rozpočet, záleží na budoucí právní úpravě. Tato se zatím neočekává.

 

Navrhované náměty pro další dva roky (2007–2008), úkoly kapitoly č. 4 se v rámci materiálu předkládají jako příloha k návrhu usnesení vlády.

 

 

Zdroj: MZe ČR, 2. 1. 2007