Bezpečnost potravin

Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 – 2013

Vydáno: 18. 1. 2010
Autor: bodokova1

Klíčový dokument České republiky v oblasti bezpečnosti potravin projednává dnes, 18. ledna 2010, Vláda ČR.

Dokument vznikl v úzké součinnosti mezi ministerstvy zemědělství a zdravotnictví za přispění dalších subjektů, které se v České republice na zajištění systému bezpečnosti potravin podílejí. Dokument definuje klíčové oblasti rozvoje v letech 2010 – 2013 a stanovuje střednědobé úkoly pro subjekty, činné v oblastech bezpečnosti potravin a výživy.
PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA
Předkládaný materiál „Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 – 2013“ (dále „Strategie“) je klíčovým dokumentem České republiky, navazujícím na předcházející strategické dokumenty z let 2001, 2004 a 2007, nyní rozšířený také o otázky výživy. Předložena je na základě úkolu z usnesení vlády České republiky ze dne 3. ledna 2007 č. 3 k Vyhodnocení plnění Strategie zajištění bezpečnosti potravin v České republice po přistoupení k Evropské unii za období leden 2005 – září 2006 předložit vládě do 31. prosince 2008 ke schválení navazující strategický materiál na roky 2009 a 2010. Vzhledem k množství povinností během příprav na předsednictví České republiky Radě EU požádalo Ministerstvo zemědělství a následně i Ministerstvo zdravotnictví o odklad termínu předložení nového strategického materiálu na konec roku 2009.
Dokument vznikl v úzké součinnosti mezi ministerstvy zemědělství a zdravotnictví za přispění dalších subjektů, které se v České republice na zajištění systému bezpečnosti potravin podílejí. Bezpečnost potravin je dlouhodobě jednou z priorit České republiky a oblast výživy je zásadní z pohledu dlouhodobého zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva. Za základní východisko práce při zajišťování bezpečnosti potravin využívá tento materiál tzv. analýzu rizika – proces sestávající se ze tří souvisejících složek: hodnocení rizika, řízení rizika a komunikace o riziku.
Dlouhodobým cílem Strategie je posílení ochrany a podpory zdraví a oprávněných zájmů spotřebitelů a také posílení důvěry veřejnosti v systém zajištění bezpečných potravin, v jejich kvalitu a výživovou hodnotu. Dokument definuje klíčové oblasti rozvoje v letech 2010 – 2013 a stanovuje střednědobé úkoly pro subjekty, činné v oblastech bezpečnosti potravin a výživy. Za hlavní oblasti zájmu Strategie označuje další posilování spolupráce s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin, otázky komunikace a vzdělávání spotřebitelů i pracovníků státní správy a nově také oblast výživy obyvatel, která byla doposud řešena samostatně a nebyla součástí předcházejících Strategií bezpečnosti potravin.
Předkládaný materiál byl také projednán na zasedání meziresortní Koordinační skupiny bezpečnosti potravin dne 9. prosince 2009. Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 – 2013 byla předložena do meziresortního připomínkového řízení dne 10. prosince 2009 s termínem pro uplatnění připomínek do 23. prosince 2009. Připomínky byly řádně zapracovány a vypořádány v týdnu od 28. prosince 2009 a materiál je vládě České republiky předkládán bez rozporů.
Materiál je předkládán ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, jako hlavním spolugestorem za tuto oblast.
Materiál nemá přímý vliv na podnikatelskou sféru, neboť nezvyšuje finanční, personální ani administrativní náročnost pro podnikatele. Materiál neznamená zvýšené nároky na státní rozpočet, protože potřebné kapacity již byly vybudovány v uplynulých letech a zdroje na jejich realizaci jsou dlouhodobě zajišťovány prostřednictvím rozpočtů příslušných organizací. Úkoly uložené Strategií směřují k lepší koordinaci a využití stávajících kapacit a zdrojů.
Zdroj: TZ MZe