Bezpečnost potravin

Stav posuzování nutrientů do suplementů a k fortifikaci potravin

Vydáno: 8. 11. 2007
Autor: pospisilova

Výrobci urgují u EFSA vydání stanovisek ohledně nutrientů používaných před účinností nařízení 46/2002/ES.

Během r. 2005 obdržel úřad EFSA kolem 500 žádostí týkajících se nutrientů přidávaných až do 12. 7. 2002 (před účinností nařízení 46/2002 o suplementech a fortifikaci) do potravin uváděných na trh v EU. Žádosti zpracované většinou výrobci nutrientů a obchodníky byly podány v členských státech a předány Komisi, resp. úřadu EFSA. Panel pro aditiva, ochucovadla a pomocné látky (AFC) úřadu EFSA vydal v r. 2003 pokyny týkající se vědeckých podkladů, které musí být přiloženy.
Pro další používání uvedených látek nesmí být podle zmíněného nařízení posudek EFSA negativní. Pokud však byly seznamy předloženy před 12. 7. 2005, mohou být příslušné nutrienty používány bez výjimky až do 31. 12. 2009 (nebo do chvíle, kdy EFSA dokončí vyhodnocení rizik).
Asi 200 z těchto žádostí obsahovalo podklady v rozsahu požadovaném EFSA. V mnoha z těchto případů se jednalo o tytéž nebo podobné látky, ale požadované různými firmami nebo určené k různým účelům. V případě některých z těchto žádostí byly vyžádány doplňující informace, v některých případech již byl posudek odeslán.
Asi 300 žádostí neobsahovalo dostačující podklady. Žadatelé na to byli upozorněni, ale mnozí z nich dosud potřebné informace nedodali. Úřad EFSA sdělil Komisi, že pokud tyto informace nebudou dodány do 31. 12. 2007 panelu odborníků AFC, nebude možno látky schválit jako bezpečné.
Žadatelé však již urgují, že stanoviska EFSA nebyla dosud vydána.
DG SANCO na svých webových stránkách publikuje seznam látek, o jejichž aplikaci do potravin bylo žádáno.
Je mezi nimi např. citronan boritý, bílkovinné sloučeniny bóru, bio-transformované lithium, vápník, oxid železitý a chloridy železa.

EU Food Law, 2007, č. 320, s. 13