Bezpečnost potravin

Stanovisko EFSA k olovu v potravinách

Vydáno: 27. 4. 2010
Autor:

U malých dětí existuje riziko z překročení přechodného tolerovatelného týdenního příjmu olova. Negativní vliv na vývoj nervového systému.

Panel pro kontaminanty Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA–CONTAM) uveřejnil dne 20.4.2010 vědecké stanovisko k možnému zdravotnímu riziku z přítomnosti olova v potravinách. Panel CONTAM dochází ve stanovisku k závěru, že současná úroveň expozice olovu představuje nízké, až zanedbatelné riziko pro většinu dospělé populace. Potenciální obava však existuje, pokud jde o možný vliv na vývoj nervového systému u malých dětí.
Olovo je kontaminant životního prostředí, který se vyskytuje jak přirozeně, tak v důsledku činnosti člověka (např. důlní činnosti). Od 70. let minulého století se v Evropě provádějí měření, aby se reguloval obsah olova v benzínu, nátěrech, potravinových obalech (plechovkách) a potrubí. To vedlo ke značnému snížení expozice. Některé obavy však zůstávají díky tomu, že olovo vstupuje do potravinového řetězce.
Evropská komise požádala EFSA, aby posoudil současnou úroveň expozice lidí olovem z potravin a jiných zdrojů. EFSA měl současně posoudit, zda existující přechodný tolerovatelný týdenní příjem (PTWI), tj. směrná hodnota pro ochranu veřejného zdraví, je stále vyhovující.
Panel CONTAM bral do úvahy cereálie, zeleninu a vodovodní vodu jako složky, které nejvíce přispívají k dietetické expozici olovu u většiny Evropanů. Nedietetická expozice olovu se u dospělých považovala za bezvýznamnou, avšak domácí prach a půda jsou důležitými zdroji expozice u dětí.
Panel určil snížený inteligenční kvocient (IQ) u malých dětí a vysoký krevní tlak u dospělých jako klíčové zdravotní účinky, na kterých založil své posuzování. Po revizi dostupných údajů panel došel k závěru, že PTWI jež neodpovídá. Novou směrnou hodnotu nebylo možné stanovit, neboť neexistuje zřetelná prahová hodnota, pod kterou si je panel jistý, že nežádoucí účinky nenastanou. Panel proto porovnával současné odhady expozice pro různé skupiny populace s hodnotami, nad kterými se nežádoucí účinky mohou vyskytnout. Výsledkem je zjištění, že potenciální riziko z vlivu na vývoj nervového systému existuje zejména u plodu, kojenců a dětí.
Vědecká rada EFSA napomáhá informovat o tom, jaký zásah má provést Evropská komise a členské státy. Toto je poslední ze série posuzování rizik týkajících se kovů, které jsou kontaminanty potravinového řetězce. Stanovisko EFSA k arzénu, kadmiu a uranu byly publikovány panelem CONTAM v roce 2009.
 
 
Zdroj: EFSA
 

Toxikologické hodnocení kadmia
Uran v potravinách / minerální vodě