Bezpečnost potravin

Stanovisko EFSA k dusitanům v živočišných krmivech. Přehled vydaných stanovisek EFSA k nežádoucím látkám v krmivech

Vydáno: 17. 4. 2009
Autor:

EFSA posuzoval zdravotní riziko z přítomnosti nežádoucích látek v živočišných krmivech.

Vědecký panel pro kontaminanty Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA–CONTAM) dokončil poslední stanovisko (zaměřené na dusitany, viz příloha) ze série stanovisek – hodnocení rizik, která vypracoval v posledních pěti letech, a ve kterých se zaměřoval na nežádoucí látky v živočišných krmivech. Uvedená stanoviska byla vypracována na základě požadavku Evropské komise. Cílem bylo posoudit možná zdravotní rizika pro zvířata a člověka z přítomnosti nežádoucích látek v živočišných krmivech.
 
 
Přehled dosud vydaných stanovisek EFSA–CONTAM k nežádoucím látkám v živočišných krmivech:
 
Aflatoxin B1 (3.2.2004)
Kadmium (2.6.2004)
Olovo (2.6.2004)
Deoxynivalenol (DON) (2.6.2004)
Zearalenon (28.7.2004)
Fluor (22.9.2004)
Ochratoxin A (OTA) (22.9.2004)
Camphechlor (1.2.2005)
Arzén (31.1.2005)
Námel (19.4.2005)
Endosulfan (20.6.2005)
Fumonisiny (22.6.2005)
Gamma-HCH a jiné hexachlorcyklohexany (4.7.2005)
Polychlorované bifenyly (PCB) jiného typu než dioxiny (8.11.2005)
Aldrin a dieldrin (9.11.2005)
Endrin (9.11.2005)
Hexachlorbenzen (13.9.2006)
DDT (22.11.2006)
Kyanogenní sloučeniny (23.11.2006)
Chlordane (7.11.2007)
Glukosinoláty (27.11.2007)
Rtuť (20.2.2008)
Tropanové alkaloidy (9.4.2008)
Theobromin (10.6.2008)
Ricin (10.6.2008)