Bezpečnost potravin

Stanovení akutní referenční dávky pro rezidua pesticidu imazalil

Vydáno: 20. 4. 2007
Autor: pospisilova

EFSA doporučuje stanovení rozdílných hodnot přijatelného denního přívodu při akutní expozici pro těhotné ženy a pro ostatní populaci.

V r. 1997 byl v EU pro pesticid imazalil stanoven limit přijatelné denní dávky (ADI = NOAEL/100) 0,025 mg/kg tělesné hmotnosti (na základě roční belgické studie na psech, s bezpečnostním faktorem 100). V r. 2005 Společný výbor FAO/WHO pro rezidua pesticidů provedl revizi a stanovil hodnotu akutní referenční dávky (ArfD – odvozeno od NOAEL) na 0,05 mg/kg na základě toxicity pro matku a plod zjištěné u králíků. Tato dávka měla platit pro veškerou populaci.
V r. 2005 belgické úřady doporučily EU přijmout limit ARfD 0,05 mg/kg na základě údajů od výrobce pesticidu – firmy Janssen Pharmaceutica. Podobný negativní vliv jako na těhotné a kojící ženy, může mít imazalil i na novorozence a teenagery během puberty, a proto navrhují limit 0,05 mg/kg pro veškerou populaci. Belgie žádá Komisi o prověření dostupných toxikologických informací.
Panel odborníků EFSA rozhodl, že stanovení hodnoty přijatelného denního přívodu při akutní expozici (ARfD) je nutné, pokud orální letální dávka LD 50 je menší než 1000 mg/kg. V tomto případě byly pozorovány klinické příznaky po akutním vystavení dávce 500 mg/kg. EFSA doporučuje stanovení dvou rozdílných ARfD, a sice pro těhotné a kojící ženy 0,05 mg/kg a pro ostatní populaci 0,1 mg/kg.
Poznámka zpracovatele: Imazalil (jako fungicid) byl do Seznamu účinných látek -v příloze 1 směrnice 91/414/EHS – zařazen směrnicí 1997/73/ES (Úř.věst. L 353, 24.12.1997, s. 26) .