Bezpečnost potravin

Stahování z trhu v Rakousku často poškozuje výrobce a nepomáhá bezpečnosti

Vydáno: 17. 8. 2009
Autor:

Nekritické plnění ustanovení nařízení 178/2002/ES  působí škody. Rakousko zpřesňuje vlastní předpis o kontrole potravin a o posouzení  výsledků.

Přehnané přísné plnění čl. 14, odst. 6, rámcového nařízení o bezpečnosti potravin č. 178/2002/ES má za následek poškozování výrobců, aniž by se tím zvýšila bezpečnost pro spotřebitele:
„ odst. 6: Pokud je nebezpečná potravina součástí dávky, šarže nebo
zásilky potravin zařazených do stejné kategorie nebo odpovídajících
stejnému popisu, předpokládá se, že všechny potraviny
v dané dávce, šarži nebo zásilce rovněž nejsou bezpečné, pokud
důkladné šetření neprokáže, že neexistují důkazy o tom, že zbytek
dávky, šarže nebo zásilky není bezpečný.“
Toto nařízení uvádí obecně, že kontrola má být prováděna „důkladně“  není však specifikováno, jak se zohledňuje závažnost nálezu, ani pravděpodobnost výskytu stejné závady v dalších výrobcích apod.. Proto se často stává, že je zbytečně staženo z trhu velké množství výrobků (často se z trhu stáhne větší množství výrobků, nedohledává se pouze postižená šarže).
Příklady z Rakouska, kdy byl výrobek stažen z trhu, dokumentující tuto problematiku:
– výskyt hrudek zeminy a kamínků v bio-obilí – negativní posudek přišel až 2 měsíce po odebrání vzorku, celá zbylá šarže byla stažena z trhu. V tomto případě je zřejmé, že záleží na odebraném vzorku, že prakticky nelze přítomnosti takových příměsí zcela zabránit  a že závada neznamená zásadní nebezpečí pro spotřebitele,
– výskyt kousku kartonu v konzervě salátu, řešením by nemělo být stažení šarže z trhu, ale inspekce v podniku, aby se zabránilo opakování závady,
– výskyt nematodu a jednotlivých rybách, řešením by měla být inspekce v podniku,
– výskyt GM-organismu v pekařské směsi, staženo z trhu, přestože podle posudku EFSA je tento stejně bezpečný jako příslušný ne-GMO.
Dosud chybí intenzivnější spolupráce mezi úřadem a výrobcem v takových krizových případech. Jednání o této otázce se rozvinula při specifikaci požadavků podkapitoly 5 kapitoly A3 Rakouské potravinové knihy (Erlass 75210/0016-IV/B/2008, z 14. 1. 2009), kde se jedná o způsob určení šarže a o tom, co se rozumí pečlivou kontrolou ve smyslu nařízení 17/2002/ES.

Dtsch. Lebensm. Rdsch., 105, 2009, č. 6, s. 418-421

Objednávka kopie článku