Bezpečnost potravin

Stabilita vitamínů

Vydáno: 4. 4. 2008
Autor:

Vitaminy mají důležitou úlohu ve výživě zvířat;  zaručení jejich stability při zpracování krmiv je nezbytné.

Vitaminy jsou významné pro většinu metabolických funkcí hospodářských zvířat včetně   růstu, záchovu a odolnosti vůči nemocím. Při využívání vitaminů se doporučuje zvážit následující:
● lepší účinnost krmiva (podporovaná vitaminy v tradičních koncentracích) snižuje jeho    spotřebu na výkrm zvířat do hmotnosti
● krmiva se vyrábějí mnoha technologiemi. Stále častější jsou postupy (expanze a extruze), které nepříznivě působí    na citlivé krmné   složky. Vzniká otázka zda jsou všechny vitaminy dostatečně stabilní a zda si udržují dostatečnou účinnost i   po zpracování krmiv 
● v různých částech světa se stávají standardem požadavky na kvalitu a dohledatelnost krmných komponent. Požadují se vysoká    čistota vitaminů, krmné složky, které nejsou geneticky modifikované a jsou beze změn v DNA a složky bez rizika vzniku BSE.
Vzniká otázka, jak zaručit stabilitu vitaminů užívaných ve výrobě krmiv, jaké vitamínové produkty umožní dobré míchání s ostatními komponentami a manipulaci odpovídající současným požadavkům.
Vitaminy patří mezi labilnější aditiva užívaná ve výrobě krmiv. V závislosti na chemických vlastnostech jsou jednotlivé molekuly vitaminů citlivé vůči fyzikálním a chemickým faktorům. Stabilita vitaminů je ovlivněna různými faktory, které působí během zpracování krmiv a během skladování premixů a krmiv. K faktorům, které působí na stabilitu vitaminů patří teplota, tlak, vlhkost, tření a oxidačně-redukční reakce. Jejich účinek se může při různých technologiích zpracování krmiv lišit.
V tabulce 1 jsou uvedeny faktory, které působí na vitaminy během zpracování a skladování ve formě premixů a hotových krmiv.
1 Citlivost nechráněných vitaminů vůči vnějším faktorům
Vitamin
Teplota
Kyslík
Vlhkost
Světlo
pH
 
 
 
 
 
kyselé
zásadité
A
+
+
0
+
0
D3
0
+
0
0
0
E
0
0
0
+
K3
0
0
+
+
B1
0
0
0
+
B2
0
0
0
B6
+
0
0
0
B12
+
0
0
0
Kys. pantotenová
0
+
Niacin
Biotin
0
Kys. listová
+
0
+
+
C
+
+
+
0
●   – necitlivý až silně citlivý
●   0 mírně citlivý až citlivý
●   + velmi citlivý
 
Hodnota (účinnost) vitaminů v konečném krmivu závisí na formě vitaminů. Existují významné rozdíly ve formě vitaminů a jejich zbytkové hodnotě v krmivu. Forma vitaminů by měla být taková, aby vitaminy užívané krmivářským průmyslem byly dobře funkční. Měla by být věnovaná pozornost ochranným mechanizmům, které by měly nejen chránit vitamin, ale i zaručit jeho plnou biologickou využitelnost zvířaty.
Pro minimalizaci ztrát účinnosti vitaminů jsou tyto komponenty dodávané krmivářskému průmyslu ve stabilizované formě. Stabilizace vitaminů se realizuje dvěma různými technologiemi:
  1. Chemická stabilizace. U vitaminů jako jsou vitamin A (retinol), vitamin E (alfa tokoferol) a vitamin C (kys. askorbová) jsou reaktivní hydroxylové skupiny molekul vitaminů chráněné esterifikací. Další ochranou vitaminů citlivých vůči kyslíku jsou antioxydanty.
  2. Fyzikální ochrana opouzdřením. Fyzikální překážka mezi kyslíkem a citlivými molekulami vitaminů je ochranou proti okysličením a proti vlivu vlhkosti.

Uchování vitaminových výrobků v krmivech zpracovávaných různými postupy a     skladovaných 3 měsíce při 25 °C

Vitaminový produkt
% uchování při různé technologii výroby
 
peletování
expanze
extruze
Vitamin A
85-95
70-90
70-90
Vitamin D3
90-100
80-100
75-100
Vitamin E
90-100
90-100
90-100
Vitamin K3 (K3 stab.)
70-90
30-50
20-50
Vitamin B1
70-90
50-70
60-80
Vitamin B2
90-100
90-100
90-100
Vitamin B6
90-100
80-90
80-90
Vitamin B12
90-100
50-80
40-80
Kys. pantotenová
95-100
90-100
90-100
Niacin
90-100
90-100
90-100
Kys. listová
70-90
50-70
50-65
Biotin
90-100
90-100
90-100
Vitamin C (fosforylovaný)
80-100
80-100
80-100
 
Vysoké procento všech krmných složek je ztržňováno jako pelety. Proces peletování stále častěji probíhá za intenzivnějších podmínek a vyšších teplot, speciálně u krmiv pro brojlery a krůty za účelem likvidace patogenů jako jsou salmonely.
V současnosti se stále častěji používá energeticky náročnější hydro termální postup buď k výrobě hygieničtějších krmných směsí nebo speciálních krmiv s vyšší stravitelností, zvýšenou trvanlivostí nebo specificky tvarovaných.
Dlouhodobé postupy – expanze a extruze se běžně používají pro výrobu krmiv pro selata, garnáty nebo domácí mazlíčky. U těchto procesů je běžné zvýšené působení vlhkosti, teploty a tlaku – faktorů, které mohou mít vliv na nechráněné vitaminy. Proto stabilita vitaminů užívaných v krmivářském průmyslu má stoupající význam. Účinnost vitaminů v různých produktech byla testovaná ve speciálních studiích a byly vydané směrnice, která uvádějí průměrnou stabilitu vitaminových produktů při zpracování  a skladování krmiv.
Tabulka 2 ukazuje, že vysoce kvalitní vitaminové výrobky zůstávají při výrobě krmiv expanzí nebo extruzí vysoce stabilní. Mohou být přidávány do krmiv jako suché premixy a zpracovány. V případě očekávaných vysokých ztrát by se měl do premixů přidávat nadbytek produktu. Vysoká stabilita vitaminového produktu závisí na jeho přípravě.
V současnosti při stoupajícím procentu krmiv vyráběných a skladovaných v teplých podmínkách je důležité zajistit stabilitu vitaminů v průběhu celého výrobního řetězce krmiv. Při skladování v prostorách, které často nejsou ochlazovány, může vysoká okolní  teplota  nepříznivě ovlivnit vitaminy ještě před jejich aplikací do krmiv. Nedávno provedený test  švýcarskou společností DMS ukázal, že v případě vitaminu A se sledují vyšší ztráty vitaminu na počátku výrobního řetězce a jejich velikost závisí na použitém vitaminovém produktu. Při  délce výrobního řetězce 6 měsíců (od obdržení aditiva až po aplikaci zvířeti) dosahovaly rozdíly v uchování účinku vitaminu mezi 3 vitaminovými zdroji více než 30 %.
Stabilita vitaminu je ovlivněna současnými technologiemi zpracování krmiv, recepturou produktu, podmínkami skladování a délkou skladování. Vyvíjejí se speciální postupy pro přípravu vitaminových produktů, které zaručí stabilitu vitaminů během všech  technologií zpracování krmiv a při různých podmínkách jejich skladování. I přesto, že jsou výrobní postupy podobné, liší se vitaminové produkty od různých dodavatelů jak ve stabilitě tak biologické využitelnosti vitaminů. Kvalita výrobků a jejich dohledatelnost jsou stále důležitější.
Podrobnosti lze najít na adresách: ulrich.altemueller@dsm.com a martin.gadient@dsm.com