Bezpečnost potravin

Sledování výskytu deoxynivalenolu v rostlinných produktech

Vydáno: 1. 8. 2008
Autor:

V ekologickém pokusném podniku v SRN probíhal víceletý monitoring  deoxynivalenolu v zrninách, slámě, trvalých travních porostech a krmných rostlinách s cílem lépe odhadnout rizika napadení fuzárii a kontaminace mykotoxiny.

V ekologickém pokusném podniku v Trenthorstu (SRN) byl prováděn víceletý monitoring výskytu fuzariového toxinu deoxynivalenolu (DON) v zrninách, slámě, trvalých travních porostech a krmných rostlinách s cílem lépe odhadnout rizika napadení fuzárii a tím i potenciálně stoupající kontaminace mykotoxiny.
Z analyzovaných vzorků (celkem 932 vzorků) odebraných v letech 2003 až 2005 byl DON zjištěn v 28 % vzorků (= 0,22 mg DON . kg–1). U testovaných zrnin (pšenice jarní, ječmen jarní, oves a tritikale) byl zjištěn obsah DON v rozmezí 0,23 až 1,17 mg . kg–1 (hodnoty nedosahují legislativní limity). Odpovídající vzorky slámy byly oproti tomu kontaminovány DON častěji (maximálně 5,01 mg . kg–1). Obsah DON byl prokázán také v travních a jetelotravních směskách (0,23 až 1,4 mg . kg–1).
Z těchto výsledků nelze vyvodit žádná zvláštní rizika napadení, popř. kontaminace pro produkty ekologického zemědělství.