Bezpečnost potravin

Seznam přísně kontrolovaných neživočišných potravin a krmiv z třetích zemí

Vydáno: 30. 4. 2009
Autor:

Návrh Komise uvádí novelizovaný seznam produktů/sledovaných analytů/třetích zemí, který má platit od r. 2010.

Komise předložila po projednání ve Stálém výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat (SCoFCAH) návrh novelizované přílohy  k rozhodnutí 2006/504/ES (Rozhodnutí Komise ze dne 12. července 2006 , kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz některých potravin z vybraných třetích zemí vzhledem k riziku jejich kontaminace aflatoxiny), jímž se provádí nařízení 882/2004/ES o úředním dozoru nad potravinami.
Jedná se o aktualizaci zpřísněné kontroly dovozu některých neživočišných produktů (krmiv a potravin) z třetích zemí do EU.  Tato pravidla jsou aktualizována soustavně na základě rizika zjišťovaného  z řady zdrojů (ze systému RASFF, z notifikací Potravinového a veterinárního úřadu – FVO, z údajů z kontrol a monitoringu prováděných v jednotlivých členských zemích ES a v třetích zemích). V novelizovaném předpisu má být  uveden seznam produktů s uvedením příslušné exportující země, sledované škodliviny, která má být testována a frekvence kontrol (procento dodávek, které mají být na vstupu do EU kontrolovány). U uvedených položek má být kontrolováno 10 až 100 % dodávek. Jedná se o aflatoxiny v arašídech, v různém koření, v rýži Basmati, a to z řady zemí, o kadmium a olovo v potravinách a krmivech z Číny, o ochratoxin A v rozinkách z Uzbekistánu a o různé pesticidy ve vyjmenovaných druzích ovoci a zeleniny z několika států (viz příloha uvedená níže). Předpokládá se, že návrh vstoupí v účinnost začátkem roku 2010.
Vstup produktů na území ES bude povolen pouze určenými vstupními místy, která budou vybavena potřebnou kapacitou laboratoří. Zatím nebylo dořešeno, jak se budou na tomto úkolu a na zodpovědnosti podílet jednotlivé členské státy. Zpřísněný mechanismus kontrol bude zahrnovat kontroly dokumentů, kontroly identity a laboratorní analýzy odebraných vzorků.
Nevyžaduje se, aby dodávky byly zadržovány v přístavech apod., ale nesmí do nich být zasahováno a musí být do ukončení kontroly pod dozorem příslušného kontrolního orgánu.
Návrh novelizovaného seznamu

EU Food Law, 2009, č. 385, s. 10-12
FLEXNEWS: European Commission Tables Proposal to Step up Import Controls on Some Foods

Předcházející informace:

Zvýšení kontrol dovozu z třetích zemí na vstupu do EU

Zvláštní režim pro dovoz vybraných skupin potravin neživočišného původu ze třetích zemí do Evropských společenství