Bezpečnost potravin

Sdělovacím prostředkům.  Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Vydáno: 18. 6. 2007
Autor: pospisilova

Výsledky kontrolní činnosti oddělení předmětů běžného užívání Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě v roce 2006

V roce 2006 byla prováděna v rámci státního zdravotního dozoru kontrola předmětů běžného užívání, což jsou kosmetické prostředky, výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let. V Moravskoslezském kraji bylo provedeno 514 kontrol prodejen těchto výrobků a  139  kontrol  výrobců a  dovozců předmětů běžného užívání. Za zjištěné nedostatky bylo uloženo celkem 77 blokových pokut a 28 sankcí ve správním řízení v celkové výši 251700 Kč. Byla prováděna kontrola značení předmětů běžného užívání, v maloobchodních prodejnách byly zjištěny největší nedostatky ve značení kosmetických prostředků a výrobků pro děti do 3 let věku, které nebyly označeny adresou výrobce nebo dovozce. Odběrem vzorků a následným  laboratorním vyšetřením bylo ověřeno u 78 vzorků, zda výrobky vyhovují požadavkům platné legislativy a jsou tedy bezpečné pro zdraví lidí. Požadavkům platné legislativy vyhovělo ve sledovaných ukazatelích 36 vzorků, nevyhovělo celkem 43 vzorků. Výsledky laboratorního vyšetření prokázaly největší nedostatky u výrobků určených pro styk s potravinami. U skleniček čínské výroby, opatřených dekorací na motivy zvířat, byl laboratorním chemickým rozborem zjištěn nadlimitní obsah olova a kadmia. Hygienický limit pro kadmium a olovo stanovený vyhláškou č.38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů byl až 100 násobně překročen. Olovo a kadmium se uvolňovalo z dekoru nápojových sklenic, který zasahoval až do prostoru ústního okraje. Při používání  skleniček může docházet ke konzumaci těchto rizikových kovů a kumulaci olova a kadmia v lidském organismu, což může nepříznivě působit zejména na metabolické procesy v organismu, dalším možným  rizikem je poškození jater, ledvin, neurotické poruchy, zvýšení krevního tlaku, karcinogenní změny v organismu. Rozhodnutím Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě byly tyto výrobky vyřazeny z distribuce a prodeje a dovozce zajistil stažení výrobků z trhu České republiky. Překročení hygienických limitů bylo prokázáno také u dětských jídelních melaminových souprav původem z Číny, u nichž docházelo k uvolňování formaldehydu z hmoty hrníčků, vidliček nebo lžiček a  prokazatelně nebyl dodržen specifický migrační limit pro formaldehyd, dle požadavku vyhlášky č. 38/2001 Sb. Riziko pro spotřebitele spočívá  v tom, že formaldehyd se může uvolňovat do pokrmu a při orálním příjmu působí toxicky na játra a trávicí systém. Rozhodnutím Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě byly tyto výrobky vyřazeny z distribuce a prodeje a dovozce zajistil stažení výrobků z trhu České republiky i ostatních států Evropského Společenství. Vzhledem k tomu, že nebezpečné výrobky byly distribuovány i do dalších států ES byly dětské melaminové soupravy nahlášeny do evropského systému rychlého varování pro potraviny a krmiva  RASFF. Na základě výše uvedených zjištění bylo vyřazeno z trhu celkem 42 255 kusů nebezpečných výrobků určených pro styk s potravinami. 

2.strana Výsledky kontrolní činnosti oddělení předmětů běžného užívání Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě v roce 2006 č.j.HV/OV-4453/220.8/07 ze dne 14.5.2007

Kromě kontrol prováděných v rámci  plánovaného státního zdravotního dozoru provedli pracovníci krajské hygienické stanice na území Moravskoslezského kraje 1212 cílených šetření ve věci výskytu nebezpečných výrobků notifikovaných v systému RAPEX, který je určen k  rychlé výměně informací  o výskytu  nebezpečných nepotravinářských výrobků mezi členskými státy a Evropskou komisí. Jednalo se o 48 nebezpečných kosmetických prostředků, které byly zjištěny na území Evropského společenství a obsahovaly zakázané látky, nejčastěji dibutylftalát a hydrochinon nebo se jednalo o výrobky kontaminované patogenními mikroorganismy, které mohou vyvolat onemocnění při kontaktu s kůží nebo sliznicí. Při kontrolách provedených našimi pracovníky nebyl zjištěn na území Moravskoslezského kraje výskyt těchto nebezpečných výrobků, notifikovaných jinými členskými státy Evropské unie.

MUDr. Helena Šebáková,

ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě