Bezpečnost potravin

Schvalování zdravotních tvrzení v EU

Vydáno: 2. 9. 2009
Autor:

Průběžně aktualizovaný přehled připomínek ke stanoviskům EFSA týkajícím se zdravotních tvrzení. Je uveden postup schvalování žádostí.

Články 15 a 18 nařízení (ES) č. 1924/2006 stanovují postup schvalování zdravotních tvrzení ve Společenství. Tento postup zahrnuje různé kroky a zapojují se do něho:
– kompetentní národní regulační autority,
– Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA),
– Evropská komise.
 
Žádosti o schválení zdravotních tvrzení se zasílají kompetentním autoritám v členských státech. Ty po posouzení přípustnosti žádost postupují EFSA. Po konzultaci se Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat Komise dne 18.4.2008 schválila implementační pravidla pro žádosti o schválení zdravotních tvrzení. Cílem těchto pravidel implementace (nařízení Komise 353/2008) je poskytnout obecný návod na výklad a klasifikaci vědeckých údajů potřebných pro posouzení zdravotních tvrzení.
EFSA informuje všechny členské státy a Komisi o obdržené žádosti a do pěti měsíců vydává své stanovisko. Vědecká stanoviska EFSA jsou veřejně přístupná na internetových stránkách EFSA. Žadatel i veřejnost může ke stanoviskům EFSA podat připomínky, které adresuje Komisi. Přehled připomínek ke stanoviskům EFSA se průběžně aktualizuje.
Komise bere do úvahy stanovisko EFSA, příslušnou legislativu Společenství a další legitimní skutečnosti a během dvou měsíců od notifikace stanoviska EFSA prezentuje návrh rozhodnutí SCFCAH.
Postup schvalování zdravotních tvrzení je znázorněn na obrázku.