Bezpečnost potravin

Schválení a registrace produkčních chovů ryb

Vydáno: 11. 5. 2009
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 11.5.2009.

Rybáři, registrujte se
Do konce května mají ti rybáři, kteří chtějí vyvážet, termín pro podání žádosti o schválení a registraci svých produkčních chovů. Žádost musejí podat své krajské veterinární správě.
 
Již na konci loňského roku a na počátku letošního Státní veterinární správa ČR rybáře na tuto povinnost upozorňovala. Je tomu tak na základě ustanovení veterinárního zákona (§ 5a) a podle § 4 vyhlášky č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů musejí rybáři požádat své krajské veterinární správy o schválení produkčního podniku akvakultury a registraci hospodářství.
 
Jde o to, že podle rozhodnutí Komise 2008/392/ES z 30. 4. 2008 musejí být na internetu přístupné informace o produkčních podnicích akvakultury a o oprávněných zpracovatelských zařízeních. Kdo do konce května nepožádá o schválení a registraci, těžko může očekávat, že bude od 1. 8. 2009, kdy tomu tak musí být, uveden na internetových stránkách SVS. Nebude pak moci své produkty obchodovat v rámci EU (popřípadě třetích zemí), neboť nebude možné zásilky uvádět v systému veterinární certifikace TRACES.
 
Případné další informace pochopitelně poskytnou všechny krajské veterinární správy a Městská veterinární správa v Praze. Snad lze uvést, že povinnosti jsou podrobně zmíněny ve vyhlášce č. 290/2008 ze 6. 8. 2008 Sb., zejména pak v její příloze. Z té lze citovat, co je nutné v žádosti uvést: samozřejmě název a adresu podniku a kontakt, veterinární schvalovací číslo, zeměpisnou polohu hospodářství (GIS), účel, druh a maximální objem produkce, údaje o vodních zdrojích, chované živočichy a aktualizované údaje o zdravotním stavu – nákazovém statusu.
 
Na první pohled možná není jednoduché této povinnosti dostát, ale je třeba si uvědomit, že poté je jednodušší každé další konání, zejména pokud chovatel hodlá svými produkty obchodovat a uspět na trhu.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR