Bezpečnost potravin

S cizorodými látkami „nemáme problém“

Vydáno: 11. 12. 2008
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 10.12.2008.

Ve srovnání s ostatními členskými státy EU patří ČR z hlediska nálezů reziduí cizorodých látek mezi ty „bezproblémové“ státy.
 
V roce 2007 bylo na základě Plánu monitoringu cizorodých látek uskutečněno celkem 67 300 vyšetření u 9 420 vzorků surovin a potravin živočišného původu, a letos počítáme prakticky se stejnou úrovní vyšetřování. Pro představu, jak velké je procento nevyhovujících výsledků monitoringu lze říci, že to není ani ono jedno procento! V loňském roce to bylo z celkového počtu vyšetření celkem 114 nevyhovujících vzorků, což bylo 0,19 %. Velkou část zapříčinily ledviny převážně starých dojnic s vyšším obsahem kadmia, především kvůli starým enviromentálním zátěžím. A nejzávažnějším případem v roce 2007 byl průkaz reziduí chloramfenikolu u kuřat, brojlerů; všech 11 000 bylo tehdy zlikvidováno.
 
V letošním roce 2008 nebyl dosud zjištěn žádný podobný závažný případ, ani nebyl zjištěn výskyt nepovolených hormonů či růstových stimulátorů, stejně jako tomu nebylo ani v uplynulých letech. Jistým problémem zůstává v určitých oblastech, zejména v těch se starými zátěžemi, tj. v oblastech průmyslové aglomerace nebo např. v prostorech bývalých letišť, nadlimitní obsah kadmia v ledvinách skotu. V takovýchto prokázaných případech místně příslušná krajská veterinární správa nařizuje došetření, vyšetření a likvidaci ledvin skotu, aby byť i jen hypotetické riziko neohrozilo spotřebitele.
 
Aby bylo jasné, cizorodými látkami se rozumí nejen obsah chemických toxických látek, tj. například sloučenin kadmia, olova, rtuti, arzénu, ale i reziduí pesticidů, veterinárních léčiv, zejména antibiotik, dalších chemických kontaminantů a přírodních toxinů (mykotoxinů), ale i taktéž zakázaných hormonálních přípravků. Kromě odběru vzorků surovin živočišného původu pro výrobu potravin i potravin orgány státního veterinárního dozoru prověřují i krmiva, napájecí vodu a odebírají podle plánu na vyšetření i krev a moč živých hospodářských zvířat.
 
V letošním roce jsme dosud nezaznamenali při sledování cizorodých látek, žádný případ, který by mohl ohrozit zdraví lidí.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR