Bezpečnost potravin

Rozhodnutí Komise o opatřeních k produktům akvakultury z Indonésie

Vydáno: 13. 5. 2010
Autor: berankova1

Rozhodnutí o opatřeních vztahujících se k produktům akvakultury dovezených z Indonésie a určených k lidské spotřebě.

Rozhodnutí Komise 2010/220/EU ze dne 16. dubna 2010 o mimořádných opatřeních vztahujících se na zásilky produktů akvakultury dovezené z Indonésie a určené k lidské spotřebě

Výsledky kontroly Komise provedené v Indonésii v listopadu 2009 odhalily nedostatky, pokud jde o systém kontroly reziduí v živočiších pocházejících z akvakultury a v produktech akvakultury, včetně chybějícího vhodného laboratorního vybavení pro zjišťování reziduí některých farmakologicky účinných látek, jež je vyžadováno podle směrnice Rady 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech a rozhodnutí Komise 2002/657/ES ze dne 14. srpna 2002, kterým se provádí směrnice Rady 96/23/ES, pokud jde o provádění analytických metod a interpretaci výsledků.

Existuje riziko, že produkty akvakultury určené k lidské spotřebě, jež jsou dovezeny z Indonésie, obsahují rezidua některých farmakologicky účinných látek, které se používají za účelem tlumení nákaz nebo zvýšení produkce v případě živočichů pocházejících z akvakultury a které jsou škodlivé pro lidské zdraví.
K těmto látkám patří zejména chloramfenikol, nitrofurany a tetracykliny. Přijatá opatření by neměla omezovat obchodování více, než je nutné pro dosažení vysokého stupně ochrany spotřebitele.

Evropská komise přijala toto rozhodnutí:
Článek 2
1. Členské státy použijí vhodné plány namátkových kontrol a zajistí, aby byly odebírány vzorky z alespoň 20 % zásilek na stanovištích hraniční kontroly na jejich území.
2. Odebrané vzorky se podrobí analytickým zkouškám na zjištění reziduí farmakologicky účinných látek definovaných v čl. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 470/2009.

Článek 3
Zásilky mohou být uvedeny na trh pouze v případě, že výsledky analytických zkoušek potvrdí, že zásilky jsou v souladu s nařízením (ES) č. 470/2009.

Článek 4
2. Členské státy připraví každé tři měsíce zprávu o všech výsledcích analytických zkoušek, které byly provedeny za poslední tři měsíce a které se týkají zásilek produktů akvakultury z Indonésie určených k lidské spotřebě.

Zdroj:  Úřední věstník Evropské unie L 97, 17. 4. 2010, s. 17-18