Bezpečnost potravin

Rezidua veterinárních léčiv ve výrobcích z třetích zemí

Vydáno: 31. 10. 2008
Autor:

Posuzování a schvalování plánů monitorování reziduí ve výrobcích živočišného původu z třetích zemí.

Legislativa Společenství zajišťuje vysokou úroveň ochrany lidského zdraví obyvatel EU. Na základě článků 11 a 13 nařízení 178/2002/ES (potravinového zákona v EU) se požaduje, aby potraviny a krmiva importované do Společenství, splňovaly příslušné požadavky tohoto potravinového zákona, popř. dohod uzavřených mezi Společenstvím a exportující zemí.
 
Monitorování reziduí a kontaminantů v potravinách živočišného původu
V EU platí specifická legislativa zaměřená na monitorování reziduí a kontaminantů v potravinách živočišného původu, a to:
směrnice Rady 96/23/ES, která stanovuje požadavky na plánování a realizaci národních plánů kontroly reziduí u živých zvířat a výrobků živočišného původu. Na základě této směrnice zasílají každoročně členské státy EU Evropské komisi ke schválení národní plány kontroly reziduí;
nařízení Komise (ES) č. 136/2004, kterým se stanovují postupy veterinárních kontrol produktů dovážených ze třetích zemí na stanovištích hraniční kontroly Společenství (uvádějí se podmínky vzorkování a testování).
 
Požadavky na třetí země, které chtějí exportovat potraviny živočišného původu do EU
Požadavky na třetí země, pokud jde o monitorování reziduí, jsou stanoveny v článku 29 a 30 směrnice Rady 96/23/ES. Garance poskytnuté třetími zeměmi musí splňovat požadavky článku 4 a 7 uvedené směrnice a dále požadavky článku 11(2) směrnice Rady 96/22/ES, novelizované směrnicí 2003/74/ES. Je k dispozici konsolidovaná verze obou směrnic.
 
Posuzování a schvalování plánů monitorování potravin živočišného původu z třetích zemí
Třetí země mohou být schváleny pro export určitých potravinářských komodit do EU na základě předložení plánu monitorování reziduí, který zahrnuje každou potravinářskou komoditou, která byla pozitivně vyhodnocena Evropskou komisí. Ty plány, které Evropská komise hodnotí pozitivně, jsou základem pro vydání rozhodnutí Komise. Rozhodnutí Komise 2004/432/ES uvádí třetí země, které jsou oprávněné exportovat do EU. Toto rozhodnutí se pravidelně aktualizuje. Poslední aktualizací je rozhodnutí Komise 2008/772/ES z 2.10.2008. Třetí země uvedené v tomto rozhodnutí jsou oprávněné exportovat do EU ty komodity, které jsou předmětem obav z hlediska zdraví zvířat a veřejného zdraví.

Podrobné informace k importu zvířat a živočišných produktů do EU ze třetích zemí jsou uvedeny na internetových stránkách Evropské komise.