Bezpečnost potravin

Rezidua veterinárních léčiv v medu

Vydáno: 7. 10. 2009
Autor:

Předpisy EU stanovují pravidla pro rezidua farmakologicky aktivních látek v medu ze třetích zemí.

Med je definován ve směrnici Rady 2001/110/ES. Na rozdíl od řady potravinářských komodit je stanoveno ve Společenství relativně málo maximálních limitů reziduí (MRL) pro rezidua farmakologicky aktivních látek v medu (např. tau-fluvalinatu a amitrazu). Zejména antimikrobiální/antibiotické léky nejsou schváleny pro ošetření medonosných včel v EU, neboť neexistují ve Společenství žádné MRL. Použití antimikrobiálních léků pro ošetření medonosných včel je však povoleno v mnoha třetích zemí.
Tato situace může potenciálně vést k problémům s dovozem medu do EU. Při absenci MRL ve Společenství by přítomnost jakéhokoliv zjistitelného rezidua v medu importovaného do EU znamenala, že takové zásilky nelze legálně umístit na trh v EU. Je proto důležité, aby analytické metody používané v plánech kontroly reziduí ve třetích zemích byly co možná nejvíce citlivé a spolehlivé, aby se zajistilo, že med exportovaný ze třetích zemí do EU bude splňovat pravidla Společenství.
Pravidla Společenství týkající se stanovení MRL pro farmakologicky aktivní látky byla aktualizována nařízením (ES) č. 470/2009. Tento legislativní předpis poprvé zavedl mechanismus pro extrapolaci MRL z jednoho species/potravinářské komodity na jinou. Tato legislativa dále vypracovává zásady, pomocí kterých Komise stanovuje tzv. “Reference Points for Action” (RPA; referenční hodnoty pro opatření) pro rezidua farmakologicky aktivních látek, pro která MRL nebyla (nemohla být) stanovena. Je třeba zmínit, že RPA nejsou MRL. RPA jsou koncentrace reziduí, jejichž laboratorní analýza je technicky proveditelná laboratořemi provádějícími kontrolu potravin. V případě, že RPA je překročena, členský stát je povinen odmítnout zásilku, neboť ji nelze legálně umístit na trh v EU (viz článek 23 nařízení (ES) č. 470/2009).
Pokud laboratoř v členském státu EU provádějící kontrolu potravin nezvratně potvrdí a kvantifikuje u importované zásilky přítomnost látky v koncentraci pod RPA (kde byla RPA stanovena), je kompetentní orgán členského státu povinen povolit umístění zásilky na trh, ale je také povinen provést určité administrativní úkony, například to, že za určitých okolností informuje Komisi.
Koncepce RPA není nová – byla popsána v rozhodnutí Komise 2005/34/ES. Dosud byly RPA stanoveny pro tyto látky v medu: chloramfenikol a nitrofuran. Je třeba zdůraznit, že pro mnoho reziduí farmakologicky aktivních látek v medu neexistuje MRL ani RPA. U takových látek může přítomnost jakéhokoli rezidua při dovozu představovat důvod pro odmítnutí zásilky.