Bezpečnost potravin

Registr Poradců

Vydáno: 12. 10. 2006
Autor:

Seznam registrovaných poradců, kteří poskytují podporované poradenské služby. Na jejich činnost lze žádat podporu z Programu rovoje venkova opatření 1.3.4 Využívání poradenských služeb

 Dotované poradenské služby jsou zaměřeny na oblast zemědělství a oblast lesnictví a jejím obsahem je příprava na :

 

          Cross compliance, tj. zákonné požadavky na hospodaření (SMRs), podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) a udržení ploch stálých pastvin

         Natura 2000

         Agroenviromentální opatření

         Enviromentální opatření v lesnictví

         Bezpečnost práce založená na právních předpisech ES

 

Oblasti akreditace jporadců sou stanoveny v souladu s cíli a požadavky nařízení Rady (ES)
č. 1782/2003.

Předmětem podpory je:
 
• finanční podpora pro zemědělce ke krytí nákladů při využívání služeb zemědělského poradenského systému, který
bude zemědělcům poskytovat poradenské služby k hospodaření a dodržování zásad společné zemědělské politiky,
zejména cross-compliance a správné zemědělské praxe, nejméně v rozsahu povinných norem Společenství v oblasti
životního prostředí, ochrany přírody a krajiny a norem bezpečnosti práce. Finanční podpora bude dále sloužit
k podpoře šetrného způsobu hospodaření v souvislosti např. s agro-environmentálními opatřeními,
• finanční podpora vlastníkům lesa a nájemcům lesa pro poradenství v okruzích platné legislativy. Finanční podpora
bude dále sloužit k podpoře šetrného způsobu hospodaření v lesích v souvislosti např. s lesnicko-environmentálními
opatřeními.

Jmenný seznam akreditovanách poradců Souhrná tabulka

 

 

Plné znění  Pravidel pro poskytnutí dotace

  Správce Registru