Bezpečnost potravin

Rámcová směrnice pro dosažení udržitelného používání pesticidů

Vydáno: 4. 1. 2010
Autor:

Cílem směrnice 2009/128/ES je zvýšení angažovanosti v různých sférách pro snižování zátěže z pesticidů. Součástí je vypracování národních akčních plánů.

Směrnice 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů, je doplněním systému ochranných opatření zahrnujících mj. nařízení 396/2005/ES o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a nařízení 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh.
V současné době  se tato směrnice  vztahuje na pesticidy ve formě přípravků na ochranu rostlin (podle definice v nařízení 1107/2009/ES). Předpokládá se však, že se v budoucnosti její oblast působnosti rozšíří na biocidní přípravky (podle definice ve směrnici 98/8/ES).
Členské státy by měly používat národní akční plány zaměřené na snížení rizik a omezení vlivu používání pesticidů na lidské zdraví a životní prostředí a na podporu vývoje a zavedení integrované ochrany rostlin a alternativních přístupů.
Značná pozornost je věnována zařízení na aplikaci pesticidů. Kontrolami se ověřuje, zda zařízení pro aplikaci pesticidů odpovídala příslušným požadavkům uvedeným v příloze II, přičemž u zařízení, která jsou v souladu s harmonizovanými normami se předpokládá, že splňují požadavky.

Členění směrnice:
I. Obecná ustanovení
II. Odborná příprava, prodej pesticidů, informace a zvyšování povědomí
III. Zařízení pro aplikaci pesticidů
IV. Zvláštní postupy a použití (letecký postřik, ochrana vod, nakládání s pesticidy, integrovaná ochrana aj.)
V. Ukazatele rizika, podávání zpráv a výměna informací
V. Závěrečná ustanovení
Příloha 1: Témata odborné přípravy
Příloha 2: Požadavky na ochranu zdraví, bezpečnost a životní prostředí související s kontrolou zařízení pro aplikaci pesticidů
Směrnice vstupuje v platnost následující den po zveřejnění.


Úřední věstník ES, L 309, 24.11.2009, s.71