Bezpečnost potravin

Rakovina citrusů a fytosanitární opatření

Vydáno: 14. 3. 2007
Autor: pospisilova

Závěry studie provedené v USA nejsou dostatečné pro přezkoumání současných fytosanitárních opatření v souvislosti s rakovinou citrusů.

V létě 2006 začal v rámci EFSA práci nový vědecký panel, který se zaměřuje na zdravotní stav rostlin (Plant Health (PLH) Panel). Důvodem zřízení tohoto panelu byl rostoucí počet požadavků na vědecké posouzení zdravotních rizik z rostlinných zdrojů. Do EU každoročně dorazí řada rostlinných škůdců. Tyto organismy poškozují rostliny, rostlinné produkty nebo biodiverzitu, a je proto zapotřebí posuzovat rizika, která představují. V rámci panelu PLH působí široký okruh odborníků z různých oblastí souvisejících se zdravotním stavem rostlin. První zasedání panelu PLH se uskutečnilo v Parmě ve dnech 13.–14. června 2006.
 
Panel PLH vznikl na základě nařízení Komise (ES) č. 575/2006  ze dne 7. 4. 2006, které novelizuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 pokud jde o počet a názvy stálých vědeckých panelů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.
 
Evropská komise požádala panel PLH, aby posoudil novou studii Inspekční služby pro zdraví živočichů a rostlin Amerického ministerstva zemědělství (USDA – APHIS) týkající se onemocnění citrusových plodů (citrus canker disease, rakoviny citrusů). Uvedené onemocnění, které je z ekonomického hlediska velmi významné, se dosud v Evropě nevyskytuje. Panel PLH se měl zaměřit především na posouzení závěru studie APHIS, ve kterém se uvádí, že není pravděpodobné, že by se onemocnění citrusů šířilo prostřednictvím plodů, které nevykazují známky onemocnění.
 
Panel PLH došel k závěru, že klíčové argumenty ve studii a závěry studie nebyly podloženy vědecky spolehlivými důkazy. Rakovina citrusů je onemocnění citrusových stromů způsobené bakterií Xanthomonas axonopodis pv. citri (Xac). Plody postižené Xac nemají takovou kvalitu, aby se mohly prodávat, neboť se na plodech vyskytují léze. Plod zasažený onemocněním nepředstavuje zdravotní riziko. Jeho konzumace není nebezpečná pro člověka ani pro zvířata.
 
Rakovina citrusů je rozšířena v řadě regionů, kde se citrusy pěstují, v současné době i na Floridě. Zlikvidovat Xac je obtížné. Jestliže se objeví, musí se používat ke snížení poškození způsobenému Xac různé metody regulace, např. postřikování sloučeninami mědi. Z tohoto důvodu se Xac považuje v mnoha zemích, včetně USA a členských států EU, za organismus, na který se vztahuje karanténa a uplatňují se obchodní omezení.
Studie APHIS identifikovala pět bodů, které jsou nezbytné proto, aby se onemocnění prostřednictvím plodů rozšířilo do oblastí bez onemocnění. Studie dochází k závěru, že není pravděpodobné, že by plody bez viditelných známek onemocnění rakovinou citrusů, i když jsou sklízeny v kontaminovaných oblastech, rozšiřovaly Xac.
 
Panel PLH došel posouzením studie APHIS k závěru, že sice souhlasí s metodou analýzy uvedenou ve studii, klíčové argumenty však neposkytují dostatečné vědecké ospravedlnění pro nové posuzování současných fytosanitárních opatření.
Úplné vyjádření panelu PLH je k dispozici zde.