Bezpečnost potravin

Půjde to i s redukovanou ochranou rostlin?

Vydáno: 13. 12. 2008
Autor:

Na konferenci ochrany rostlin v německém Kielu byly prezentovány první výsledky pokusů s nižší aplikací pesticidů.

Je možné přistoupit na požadavky redukčních programů a omezit přípravky na ochranu rostlin bez znatelného rizika? První výsledky pokusů zaměřených na tuto problematiku krátce prezentoval Dr. Bernd Rodemann (Julius Kühn-Institut, Braunschweig) na konferenci ochrany rostlin v Kielu.
Pokusy probíhaly v osevním postupu s cukrovkou, pšenicí a ječmenem. Z každé plodiny byly pěstovány dvě rozdílně rezistentní odrůdy. Porovnávány byly následující varianty: aplikace podle správné odborné praxe a 50% redukce aplikovaného množství. Výsledek: Aplikace pesticidů by se mohla s využitím odborných znalostí a údajů prognostických systémů snížit až o 35 %. Redukce herbicidů v cukrovce je však spojena se značným rizikem. 50% redukce vede střednědobě k vyššímu vzcházení plevelů a tím i k zvýšení sekundárních nákladů na herbicidy.
U fungicidů bylo za infekčních podmínek pokusného roku možné dosáhnout v obilovinách úspory 30 až 50 %. Slabiny se však ukázaly při silném napadení listovými chorobami. Podobné platí pro aplikaci fungicidů v cukrovce. Zde byla redukce v některých případech možná, v roce se silným napadením houbami r. Ramularia a Cercospora však došlo k výrazným ztrátám na výnosech a kvalitě.