Bezpečnost potravin

Prostředky na ochranu rostlin

Vydáno: 18. 5. 2010
Autor:

Posuzování existujících a schvalování nových aktivních látek. Informace Evropské komise–GŘ pro zdraví a spotřebitele.

Hodnocení, uvádění na trh a používání pesticidů (herbicidů, insekticidů, fungicidů aj.) při ochraně rostlin je ve Společenství regulováno směrnicí Rady 91/414/EHS. Uvedená směrnice stanovuje komplexní postup posuzování rizik a autorizace aktivních látek a výrobků obsahujících tyto látky. Dříve než se povolí uvést na trh, musí se u každé aktivní látky prokázat, že je bezpečná z hlediska lidského zdraví, včetně reziduí v potravinovém řetězci, zdraví zvířat a životního prostředí. Výrobci těchto látek musí poskytnout údaje o tom, že příslušnou látku lze používat bezpečně s ohledem na lidské zdraví a životní prostředí.
 
První krok v procesu hodnocení zajišťuje určený členský stát, tzv. zpravodajský stát, který předává své předběžné závěry o příslušné posuzované látce Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). EFSA zajistí vědecké posouzení rizika a následně Komise provede za pomoci členských států v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat (SCFCAH) kroky, které souvisejí s managementem rizika.
Pokud hodnocení ukáže, že příslušná látka nemá škodlivé účinky na zdraví lidí a zvířat a nemá neakceptovatelný vliv na životní prostředí, je tato látka schválena.
Je vytvořen seznam schválených aktivních látek v EU (příloha I směrnice 91/414/EHS) a členské státy mohou schvalovat pouze produkty na ochranu rostlin obsahující aktivní látky uvedené na tomto seznamu.
 
Další informace:
Směrnice 91/414/EHS (včetně dodatků, novelizací)
Nové aktivní látky (uvedené na trh po roce 1993)
Existující aktivní látky (uvedené na trh před rokem 1993)
Nařízení (ES) č. 1095/2007
Nařízení (ES) č. 33/2008
– – Nové podávání žádostí o schválení aktivních látek neuvedených v Příloze I směrnice 91/414/EHS (průběžně aktualizováno)
Kontaktní místa (pracoviště a osoby v jednotlivých členských státech; průběžně aktualizováno)