Bezpečnost potravin

Projekt EuroCigua

Vydáno: 7. 4. 2017
Autor: KM EFSA

Charakterizace rizik spojených s otravami ciguatoxinem

Ciguatera je pravděpodobně nejčastější otrava, ke které dochází po konzumaci potravin mořského původu. Tyto otravy se vyskytují v tropických a subtropických oblastech Pacifiku a Indického oceánu a v tropickém Karibském moři. Exportem ryb do ostatních oblastí světa se však ciguatera může vyskytovat daleko od tropických oceánů, a může se tak stát vážným zdravotním problémem na světě.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) uzavřel v roce 2016 rámcovou dohodu o partnerství se Španělskem, zastupujícím skupinu 13 organizací z šesti zemí EU, v rámci které bude finančně podporovat realizaci projektu „Charakterizace rizik spojených s otravou ciguatera v Evropě“ (EuroCigua). Předpokládaná délka projektu je 4 roky. Hlavními cíli jsou zmapovat výskyt otrav ciguatera v Evropě a provést jejich epidemiologickou charakteristiku, zhodnotit přítomnost ciguatoxinu v potravinách a životním prostředí v Evropě a vyvinout a validovat metody pro detekci, kvantifikaci a prokazování přítomnosti materiálu kontaminovaného ciguatoxinem.

Více otravách ciguatoxinem a projektu EuroCigua naleznete v přiloženém letáku (EN).

V rámci komunikační kampaně spojené s řešením projektu byly nyní spuštěny nové internetové stránky „EuroCigua“. Jejich účelem je informovat odbornou veřejnost, spotřebitele a ostatní zainteresované o otravách ciguatoxinem a pokroku při řešení projektu.

Projekt „Charakterizace rizik spojených s otravou ciguatera v Evropě“ představuje dobrý příklad vědecké spolupráce a sdílení vědeckých informací mezi odborníky. Vědecká excelence, inovace a spolupráce jsou klíčovými hodnotami EFSA, které se odráží v tomto projektu.

Zdroj: AECOSAN: Risk characterisation of ciguatera food poisoning in Europe