Bezpečnost potravin

Problematika tzv. dietních krmiv

Vydáno: 10. 3. 2009
Autor: bodokova1

Vysvětlení termínu krmiva pro zvláštní účely.

ak již z názvu vyplývá, jedná se o krmiva, která mají striktně legislativně určené podmínky použití, které jsou uvedeny v Zákoně o krmivech a jeho prováděcí vyhlášce.
 
Základ odpovědi musíme hledat v legislativním pojmosloví. V § 2 Zákona o krmivech je uvedeno, že:
 
– krmivem pro zvláštní účely výživy (dále jen „dietní krmivo“) je krmivo, které se svým specifickým složením nebo způsobem výroby zřetelně odlišuje od běžných krmiv a je určeno k zajištění zvláštních výživářsko-fyziologických účelů a nejedná se o veterinární přípravky nebo léčiva.
 
– „zvláštním účelem výživy“ je zajištění specifických výživářsko-fyziologických požadavků určité kategorie hospodářského nebo domácího zvířete, jehož trávení, vstřebávání nebo látková výměna mohou být dočasně nebo nevratně narušeny, jež může mít užitek z příjmu krmiva, které odpovídá jeho stavu.
 
Termín „dietní“ je vyhrazen jen pro krmiva pro zvláštní účely výživy, které jsou v seznamu určených užití v příloze č. 10 vyhlášky, a jsou v souladu se zvláštním účelem výživy uvedeným ve sloupci 1 této přílohy.
 
U krmiv, která nejsou uvedena v seznamu zvláštních účelů užití, nesmí být označení „dietní“ uváděno.
 
Dietní krmivo, tedy musí splňovat požadavky výše uvedených definic a dále:
 
          Dietní krmivo je krmivo, a proto k jeho výrobě se vztahují obecné požadavky na bezpečnost krmiv (např. použití krmných surovin, doplňkových látek, požadavky na registraci, na dohledatelnost, požadavky na PKP a jejich odpovědnost atd.).
 
–             Dietní krmiva, jsou krmiva pro zvláštní účely výživy, jejichž podmínky výroby a užívání jsou uvedeny v Příloze č. 10 Vyhlášky, kterou se provádí zákon o krmivech.
       – Obecná ustanovení Přílohy č. 10 Vyhlášky (část A)
       – Seznam určených užití Přílohy č. 10 Vyhlášky (část B)
  
          Dietní krmiva jsou označována a balena podle Zákona o krmivech (§ 11; 12 a 13); dále podle §  20 a v příloze č. 10 části B (deklarace) Vyhlášky. Specifické požadavky na označování jsou uvedeny v § 21 Vyhlášky, kterou se provádí Zákon o krmivech.
 
 
          V případě dietních krmiv se nejedná o veterinární přípravky nebo léčiva, přestože v označení je v některých případech povinnost uvést informaci „Před použitím (nebo před prodloužením doby používání) se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.
 
 
          Podle odst. 6 § 21 lze pouze u dietních krmiv upozornit na určitý patologický stav (podle Přílohy 10, část B, sloupec č. 1).
 
 
          V označení „všech jiných krmiv, než dietních“ nesmějí být uvedeny údaje, které mohou vyvolávat představu, že výrobek odstraňuje nebo zmírňuje nemoci nebo zabraňuje onemocněním zvířat, která nejsou způsobena nedostatečnou výživou. Tento zákaz se netýká údajů o obsahu látek používaných plošně k prevenci parazitárních invazí u zvířat a krmiv pro zvláštní účely výživy zvířat.