Bezpečnost potravin

Praha hostí setkání stálých představitelů členských zemí EU při FAO

Vydáno: 12. 6. 2009
Autor:

Tisková zpráva MZe ČR ze dne 11.6.2009.

Na téma zajištění potravinové bezpečnosti diskutují ve čtvrtek v Praze stálí představitelé členských zemí EU při Organizaci Spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO). Spíš než nedostatek potravin vyplývá z jednání jejich obtížná dosažitelnost, ať už daná překážkami obchodu, infrastrukturními problémy, nedostatkem informací, zkušeností, ale samozřejmě i peněz v nejchudších oblastech. Debata se vede například o konání Světového potravinového summitu plánovaného na listopad do Říma, o úloze Globálního partnerství pro zemědělství a potravinovou bezpečnost, ale i o 136. zasedání Rady FAO, které proběhne ještě za českého předsednictví 15. – 19. června.

„Zajištění potravinové bezpečnosti především v rozvojových zemích je imperativem zmiňovaným snad na každém mezinárodním fóru. FAO je institucí, která má přes všechny zjevné nedokonalosti k tomuto úkolu nejblíže,“ říká náměstek Hlaváč. „Je evidentní, že pouze koordinovaný přístup může přinést výsledky. Rozvojová spolupráce musí mít charakter pomoci rozvojovým zemím rozběhnout nebo pozvednout vlastní produkci potravin, například investicemi do infrastruktury, zlepšením hospodaření s půdou a vodou a hlavně vzděláváním farmářů a zaváděním moderních technologií.“

Podle náměstka Hlaváče by tedy měla být role zemědělství v rámci rozvojové spolupráce posílena. „Fungující rozvojové projekty na zabezpečení vlastní potravinové produkce rozvojových zemí by měly pokračovat. Zároveň je ale třeba hledat cesty k vyšší efektivitě rozvojové spolupráce i humanitární pomoci a lepší propojení rozvojových, obchodních, environmentálních a dalších politik,“ říká náměstek Hlaváč. Zásadní je podle něj dokončení debat k Rozvojové agendě z Doha (DDA) a Světové obchodní organizaci (WTO). „Pokračování v liberalizaci světového obchodu povede k jeho zintenzivnění,“ dodává náměstek Hlaváč.

Seminář otevřel bývalý eurokomisař pro zemědělství a rozvoj venkova Franz Fischler, který se ve svém příspěvku snažil dobrat kořenů globálního nedostatku potravin a důvodů, proč dosavadní kroky nemají žádoucí účinnost. Téměř polovina světové populace musí vystačit s méně než dvěma půl dolary na den. I proto jeden z tzv. Millenium Development Goals byl stanoven na vymýcení chudoby a snížení hladovějících v globálním měřítku o polovinu do roku 2015. Asi 70 procent z těchto nejchudších obyvatel žije ve venkovských oblastech. Paradoxně, jak zdůraznil Fischler, rozvojové agentury převážně operují a zaměřují své aktivity na městské aglomerace.  To může být jedním z důvodů pomalého pokroku v oblasti boje proti chudobě a hladovění. Rozvojové země, které se už teď potýkají s vážnými problémy vlastní zemědělské produkce, jsou zároveň těmi oblastmi, které nejvíce postihnou dopady klimatických změn. Farmáři celosvětově mají do budoucna za úkol zdvojnásobit zemědělskou produkci za současného snížení spotřeby vody. Vodou se totiž v celosvětovém měřítku stále plýtvá, farmáři obvykle neznají její pravou hodnotu a vzrůstající spotřeba vody ve městech tento problém činí ještě palčivějším.  Podle Fischlera  EU prosazuje globální odpovědnost a potravinovou bezpečnost jdoucí ruku v ruce s bezpečností environmentální. Změna zaměření Společné zemědělské politiky je z tohoto pohledu nasnadě.  

Zasedání Rady FAO má například projednat Strategický plán a Střednědobý program činnosti FAO (2010-2013) a návrh nového časového rozložení zasedání výborů FAO v letech 2010-2011. Diskuse o tzv. Globálním partnerství (GP) pro zemědělství a potravinovou bezpečnost započala na zasedání G8 v Toyaku. Globální partnerství je považováno za jediné mezinárodní fórum zaměřené na výživu, záměrem je, aby mohlo spravovat poměrně značný rozpočet určený na zajištění potravinové bezpečnosti. EU chce postavit GP na stávajících základech mezinárodního společenství, bez dodatečného financování a administrativy.

Světový potravinový summit by měl na návrh generálního ředitele a pod záštitou FAO probíhat v rámci zasedání Konference FAO (14. – 21. listopadu) v Římě. Definitivní rozhodnutí o jeho konání padne na zasedání Rady FAO, přesněji 17. června bude toto téma projednáváno v plénu.
Jednání summitu má případně vycházet z výsledků Konference na vysoké úrovni „How to Feed the World in 2050“, která se bude konat 12. – 13. října 2009 v římském ústředí FAO. Konání summitu však nepodporuje USA, Kanada ale ani EU, jejíž členské státy se na tom dohodly na zasedání pracovní skupiny pro koordinaci FAO v Bruselu a na jednání stálých představitelů při FAO v Římě.

Zdroj: MZe