Bezpečnost potravin

Pozvánka na informační seminář, který pořádá Ministerstvo zemědělství společně s Ústavem zemědělských a potravinářských informací

Vydáno: 22. 8. 2007
Autor: pospisilova

Nové možnosti čerpání finančních podpor pro výrobce potravin z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013

Nové možnosti čerpání finančních podpor pro výrobce potravin z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013

 

v  termínech: 12. září 2007, Praha; 20. září 2007, Brno

 

Zaměření:

 

   Vzhledem k novým možnostem čerpání podpor pro  potravinářský  průmysl,  a to  formou  čerpání finančních prostředků z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova – EAFRD (Ministerstvo zemědělství) a ze strukturálních fondů (Ministerstvo průmyslu a obchodu) pořádá Ministerstvo zemědělství informační seminář k této problematice, a to v dostatečném časovém předstihu před vyhlášením kola  příjmu žádostí.

   Cílem semináře je poskytnout potenciálním žadatelům o podporu veškeré informace nezbytné pro náležité a správné zpracování projektů a jejich včasné předložení.

   Podpora z EAFRD je zaměřena na hmotné a nehmotné investice, které zlepšují celkovou výkonnost podniku a přispívají ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělskopotravinářské-ho odvětví.

   Příjemci podpory jsou výrobci potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu (podle zákona č.110/1997 Sb. a zákona č.321/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů; s výjimkou produktů rybolovu), kteří splňují definici drobného, malého nebo středního podniku, popř. mají méně než 750 zaměstnanců nebo obrat nepřesahující  korunový ekvivalent částky 200 mil. EUR.

  .Nedílnou součást semináře tvoří zevrubné informace o nových programech Ministerstva průmyslu a obchodu  vč. implementační struktury.

 

Odborný garant:

 

Odbor Řídící orgán EAFRD,

Ministerstvo zemědělství ČR

 

Program:

 

  9.30  – 10.00 hodin    Prezence účastníků

10.00  – 12.00 hodin    Přednášky  na  téma:

 

   Osa I   Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví

 

Opatření I.1.3    Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům

I.1.3.1  Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
I.1.3.2  Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií  (resp. inovací) v potravinářství

  základní seznámení s obecnou částí pravidel pro žadatele

  kategorie příjemců pomoci a definice malého a středního podnikání

  způsobilé výdaje

  příprava projektu, osnova projektu

  

   Seznámení s programy Ministerstva průmyslu a obchodu: Operační program Podnikání a inovace

 2007 – 2013

 

12.00 – 13.00 hodin    Panelová diskuse

 

V rámci programu je plánována krátká přestávka.

                                  

Přednášející (alternativně):

Ing. Eva Vitásková, Ministerstvo zemědělství, odbor Řídící orgán OP zemědělství a OP rybářství

Ing. Zuzana Bílá, Státní zemědělský intervenční fond, oddělení metodiky osy I PRV

Mgr. Šárka Poláková, Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor koordinace strukturálních fondů

 

Organizační pokyny. Termíny a místa konání:

1. seminář: 12. září  2007 v 10.00 hodin, Praha;

Kulturní dům VLTAVSKÁ, Bubenská 1, Praha 7, Sál  ELEKTRA (vchod z boční strany budovy od nábřeží; velká bíle kachlíkovaná budova  – dříve Dopravní podniky)

Spojení MHD: stanice metra trasy C „Vltavská“

Možnost parkování: pouze v přilehlých ulicích, před budovou KD není parkoviště

 

2. seminář:

20. září  2007 v 10.00 hodin, Brno;

Konferenční sál MORAVA, pavilon A3, Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 1, Brno Vstup do veletržního areálu služebním vchodem u brány č.1 (brána se nachází poblíž zastávky tramvají), pavilon A3 je situován v centru areálu BVV

Spojení MHD:

– z   Hlavního  nádraží   ČD: tramvaj č. 1, směr Pisárky, výstupní zastávka „Výstaviště“

– z  nádraží ČSAD Zvonařka:  autobus č. 84 a 44, směr Pisárky, výstupní stanice „Výstaviště“

– z nádraží ČSAD naproti hotelu Grand:    přejít

k  Hlavnímu nádraží ČD na tramvaj č. 1, směr Pisárky, výstupní zastávka „Výstaviště“

Možnost parkování:  na kterémkoliv parkovišti okolo areálu BVV, nejlépe u brány č.1.

 

Pro účast na semináři není vyžadováno vložné. Náklady semináře jsou hrazeny z prostředků Ministerstva zemědělství .

 

Účastníci si hradí pouze dopravu a stravování .

 

Účastníci semináře obdrží písemné materiály v tištěné a elektronické formě.

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na informační seminář

 

Nové možnosti čerpání finančních podpor  pro výrobce potravin z EAFRD,  PRV ČR na období 2007 – 2013

Zakroužkujte, laskavě, termín semináře, kterého se zúčastníte:

 

1.                  12. září  2007 v Praze

2.                  20. září  2007 v Brně

 

Organizace (název, adresa vč. PSČ):

 

………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Kontaktní telefon/fax: ………………………………….

 

E-mail: ……………………………………….………..

 

Účastník (příjmení, jméno, titul):

 

………..…….………………………………..……………………………………………….

…………….…………………………………

………………………………………………

 

 

…………………………….…………………………………

                         datum,  razítko a podpis

 

Institut profesní přípravy

Slezská 7

120 56 Praha 2

 

Organizační pokyny – pokračování:

 

přihlásit se je rovněž možno:

– fax:                              227 010 513

– e-mail:                         institutpp@volny.cz

 

Přijetí přihlášek zpětně nepotvrzujeme, účastníky informujeme pouze při eventuální organizační změně.

 

Realizátor:

 

Institut profesní přípravy

Slezská 7

120 56  Praha 2

tel. + fax: 227 010 513

tel.: 227 010 509

e-mail: institutpp@volny.cz

 

Vyplněnou přihlášku zašlete co nejdříve na výše uvedenou adresu (Institutu).