Bezpečnost potravin

Pozvánka na cyklus odborných seminářů

Vydáno: 3. 10. 2007
Autor: pospisilova

MZe a Institut profesní přípravy, Praha si Vás dovolují pozvat na cyklus odborných seminářů

AKTUÁLNÍ INFORMACE 2007 o vývoji potravinového práva EU a ČR a nových povinnostech provozovatelů potravinářských podniků

 

Cílem vzdělávacího cyklu 3 seminářů pro střední a vrcholový management potravinářských podniků, který navazuje na obdobné semináře realizované v roce 2006, je poskytnutí aktuálních informací o potravinovém právu EU a změnách národní legislativy  v oblasti potravin, a to v kompetenci jak Ministerstva zemědělství, tak Ministerstva zdravotnictví.

Účastníci budou  seznámeni zejména s připravo-

vanou  novelou zákona o potravinách; budou jim poskytnuty rovněž nejnovější informace týkající se otázek projednávaných v pracovních orgánech Evropské komise a Rady včetně informací o mezinárodní normalizační organizaci Codex Alimentarius a   dalším směřování evropského potravinového práva.

Pozornost bude také věnována otázce notifikací právních předpisů, problematice hygienického balíčku a vývoje legislativy v této oblasti, řešení problémů na jednotném trhu s potravinami a dále přípravě podnikatelských subjektů na praktickou implementaci potravinového práva.

Nedílnou součástí programu budou aktuální informace o novelizaci potravinářské legislativy v působnosti Ministerstva zdravotnictví.     

Jelikož značný časový prostor bude věnován odborné diskusi, zasíláme Vám předem spolu s pozvánkou formulář „Diskusní lístek“ – Vaše dotazy, náměty a aktuální problémy budou projednávány v rámci diskuse v závěrečné části programu.

Hlavní cílovou skupinou je střední a vrcholový management potravinářských podniků; cyklus je určen i  všem dalším zájemcům o problematiku potravinového práva.

Účastníci semináře obdrží Osvědčení o jeho absolvování signované odborným garantem.

Termíny:

25. října  2007, Olomouc

  1. listopadu 2007, Brno

14. listopadu 2007, Praha

Pozvánka ZDE