Bezpečnost potravin

Použití Actelicu při eliminaci živých skladištních škůdců v krmivech

Vydáno: 3. 7. 2009
Autor: bodokova1

Odpověď na dotaz.

Při skladování ječmene jsem použil k eliminaci živých skladištních škůdců přípravek Actelic. Prosím o sdělení zásad při použití Actelicu. Mohu pak použít ječmen ke krmení, případně za jakých podmínek?
 
 
Nejprve je nutné zdůraznit, že používat ke krmení krmiva s živými skladištními škůdci je zakázáno (rozumí se také např.: ječný šrot, kdy v ječmeni byli živí škůdci zjištěni).
 
 
Obecně je opět nutné zdůraznit, že přítomnost zbytků použitých přípravků (k desinfekci, desinsekci, případně deratizaci) v krmivu je nebezpečí (riziko) s přímým dopadem na ohrožení zdraví zvířete, případně potravinového řetězce.
 
 
Pokud organizace provádějící skladování obilovin zjistí, že obiloviny jsou napadeny skladištními škůdci má si nechat provést oprávněnou organizací asanaci povolenými insekticidními přípravky. Po provedené asanaci (nejméně po 14 dnech) se skladištní organizace musí přesvědčit, zda se již nevyskytují skladištní škůdci v živém stavu. Pokud ano, musí toto ohlásit oprávněné organizaci, která rozhodne o opakované asanaci. Pokud není prokázán výskyt živých skladištních škůdců, musí skladištní organizace provést opakované přemístění asanované zásoby obilovin za současného jejího přečištění (odpady se likvidují jako nebezpečný odpad) případně ještě přesušení studeným nebo teplým vzduchem. Současně jsou z přečištěné, případně i přesušené zásoby ošetřených obilovin odebírány dílčí vzorky a sestaven souhrnný a konečný vzorek, který se zasílá ke zkoušce, zda neobsahuje rezidua použitého insekticidu.
 
 
V případě, že jsou zjištěna rezidua, musí být opakováno přečištění a případně i přesušení studeným nebo teplým vzduchem. Zásoba asanovaných obilovin může být uvolněna k výrobě krmných směsí jen v případě, že není prokázána přítomnost rezidua insekticidu.
 
 
Pokud tento postup není dodržen (např.: u skladovacích sil, kdy je obilovina bezprostředně po ošetření přemístěna do sila a po uplynutí ochranné lhůty – u Actelicu je doba rozpadu 42 dnů) a obilovina je použita ke krmným, aniž je prováděno čištění a případné přesušení studeným nebo teplým vzduchem nebo, bylo provedeno pouze odvětrání pomocí aktivního větrání, lze vždy očekávat přítomnost rezidua (a to i při uplynutí delší doby od ošetření, např.: i po 3 měsících po použití Actelicu).
 
 
Aby byla zajištěna bezpečnost používaných krmiv, je nutné, aby ošetření insekticidy bylo prováděno oprávněnou organizací, aby byl použit k ošetření přípravek, který je povolen – použit podle podmínek povolení. A v neposlední řadě se organizace přesvědčuje analytickým rozborem, že obilovina neobsahuje žádná rezidua použitého přípravku. Důkazem může být vyžádání si výsledku rozboru oprávněné laboratoře (SVÚ nebo akreditovaná laboratoř pro tyto rozbory).