Bezpečnost potravin

Potřeba a používání strojně odděleného masa v EU

Vydáno: 11. 2. 2011
Autor:

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 2.12.2010.

Strojně oddělené maso (SOM) je produkt získaný strojním oddělováním z masa na kosti, které zůstalo po vykostění na kostech, nebo z celých těl poražené drůbeže tak, že se ztratí nebo změní struktura svalových vláken, a maso není tudíž srovnatelné s běžným masem.

SOM je důležitou surovinou používanou ve výrobě masných výrobků a masných polotovarů a jeho výroba může být důležitým nástrojem zvýšení hospodářského přínosu výroby masa.

V minulosti však vyvstaly obavy ohledně potenciálního rizika pro veřejné zdraví souvisejícího se specifickou výrobní metodou, včetně rizika BSE. Od roku 2001 je v EU zakázáno používání kostí přežvýkavců jako suroviny ve výrobě SOM. V rámci přezkumu nařízení o TSE v roce 2006 byla Komise požádána, aby Evropskému parlamentu a Radě předložila sdělení o budoucí potřebě a používání SOM v EU získávaného z kostí přežvýkavců a dalších druhů, včetně informační politiky vůči spotřebitelům.

Dne 2.12.2010 bylo schváleno konečné znění “SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o budoucí potřebě a používání strojně odděleného masa v Evropské unii, včetně informační politiky vůči spotřebitelům”.

Cílem tohoto sdělení je:

– podat přehled o stávajících ustanoveních právních předpisů EU týkajících se
SOM,
– podat přehled a posouzení o výrobě a používání SOM v EU,
– vyhodnotit provádění ustanovení EU týkajících se výroby a označování SOM a rozhodnout, zda je ve střednědobém horizontu třeba je přezkoumat.

Uvedené sdělení Komise podává přehled o specifických hygienických požadavcích a požadavcích na označování stanovených v právních předpisech EU a rovněž o výrobě a používání SOM (včetně informací o tom, jak spotřebitelé vnímají jeho používání).

Metody výroby SOM jsou velmi různé. V důsledku toho jsou i výsledné produkty velmi odlišné, pokud jde o vizuální a mikroskopické (histologické) aspekty a parametry kvality.

Celkové množství vyrobeného SOM se blíží 700 000 tunám za rok, přičemž v roce 2007 představovalo SOM získané vysokotlakovou separací 77 % a nízkotlakovou separací 23 %. Pokud jde o živočišný druh, je 88 % SOM získáváno z drůbeže a 12 % z prasat. Výroba SOM z přežvýkavců je zakázána kvůli právním předpisům týkajícím se BSE. Celková hodnota nahlášené výroby SOM se proto odhaduje na 400–900 milionů EUR ročně. Vyváží se 20 % SOM vyrobeného v EU, zatímco dovoz je zanedbatelný.

Komise nemá proti dalšímu používání SOM námitky, což v zásadě podporují i členské státy a organizace zúčastněných stran. V průběhu provádění hygienických požadavků a požadavků na označování stanovených v právních předpisech EU byly zjištěny určité obtíže, které se týkají zejména platných definic. V zájmu jednotného používání právních předpisů EU a spravedlivé hospodářské soutěže na trhu EU předloží Komise pokyny, pomocí nichž by mělo být snazší identifikovat produkty, které je třeba považovat za SOM, nebo případně navrhne legislativní změny. Dále se Komise domnívá, že stávající ustanovení týkající se označování SOM jsou dostačující, a měly by být tudíž zachovány.

Zdroj: Evropská komise