Bezpečnost potravin

Potravinová aditiva v Evropském parlamentu

Vydáno: 17. 5. 2007
Autor: pospisilova

Projednává se návrh Komise o změně předpisu o aditivech a problematika aditiv sestávající z nanočástic, aditiv z GMO aj.

Problematika potravinových aditiv je diskutována z řady hledisek. V příštích 10 letech má být všech 300 schválených aditiv znovu prověřeno úřadem EFSA. Předmětem projednávání v Evropském parlamentu (EP) je, aby pro aditiva vyrobená z, s nebo pomocí GMO platila povinnost označovat jejich použití v potravinách, což zatím neplatí. Také se projednává, aby byly stanoveny limity pro aditiva sestávající z nanočástic, protože zatím není jisté, zda limity mají být stejné jako u dosud používaných aditiv.
Na pořadu jednání jsou i otázky enzymů a aromat. Rada podporuje názor, že návrh Komise má být přijat systémem „ve výborech“ (comitology), nikoli úplnou dohodou členů EP, což je zcela nerealizovatelné. Dosavadní jednání ukazují, že zástupci členských států v široké míře návrh podporují. Postup schvalování aditiv se má změnit a má být zaveden nový systém pro enzymy. V případě enzymů není jasné, zda bude vytvořen duální systém, aby se nemusely měnit směrnice pro šťávy a vína, u nichž se enzymy používají protože je aplikován postup podle čl. 95 a čl. 37 Smlouvy. Zdá se, že členské státy stejně jako někteří členové EP jsou proti duálnímu systému,chtějí jednotný systém schvalování pro všechny enzymy. Nedořešené otázky se týkají i ustanovení o aromatech, takže je sporné, zda dojde k přijetí obecných zásad na jednání Rady ministrů zdravotnictví 31. 5. 2007.
Ekonomický a sociální výbor ESOC rovněž podporuje způsob schvalování aditiv, enzymů a aromat postupem „ve výborech“. Požaduje však přesnější definici kritéria „technologicky nezbytné množství“ a „prospěch a výhoda pro spotřebitele“.
Pokud jde o používání bílkovin proti vytváření ledových krystalů – ISP (Ice Structuring Proteins), Poradní výbor pro potraviny a procesy nového typu (ACNFP) schvaluje jejich používání společností Unilever, na základě ujištění, že nehrozí nebezpečí z toxikologického hlediska, a že rozsah jejich použití bude přijatelný. Výbor však požaduje, aby ISP, pokud jsou vyrobeny za použití GM-kvasinek, byly označeny jako GMO, i když ostatní aditiva vyrobená pomocí GMO označena být nemusí. Podle ACNFP se v případě ISP jedná o zvláštní případ, kdy byla použita syntetická genová sekvence, která je v  kvasničné bílkovině získávané fermentačním postupem přítomna ve značném množství. Neuvedení informace o GM by mohlo znamenat klamání spotřebitele. Uvedení však může některé spotřebitele odradit. Kromě toho může kvasničná bílkovina ohrožovat některé alergiky, takže by bylo třeba ji na obalu uvést jako alergen.