Bezpečnost potravin

Posouzení bezpečnosti sacharinu

Vydáno: 7. 2. 2007
Autor: pospisilova

Stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin ke sloučenině “BIT” – nečistotě obsažené v sacharinu.

V některých komerčních vzorcích sacharinu z Číny byla zjištěna přítomnost sloučeniny pod názvem BIT (1,2-benzisothiazolin-3-one), která představuje nečistotu sacharinu. Koncentrace BIT se pohybovala v rozmezí 40–800 mg/kg, v průměru byla 200 mg/kg.
BIT představuje jednu z řady nečistot, které mohou být v sacharinu obsaženy v různých koncentracích v závislosti na postupu syntézy a procesech čištění používaných při výrobě sacharinu. BIT je také biocid, který se používá jako stabilizátor emulzí při výrobě materiálů přicházejících do kontaktu s potravinami.
V roce 1992 stanovil Vědecký výbor pro potraviny (SCF; v roce 2003 převzal funkci SCF Evropský úřad pro bezpečnost potravin, EFSA) pro BIT hodnotu t-TDI (přechodného celkového denního příjemu) ve výši 0,02 mg/kg tělesné hmotnosti.
Přítomnost BIT v čínském sacharinu zjistila ISA (The International Sweeteners Association), která o svém nálezu informovala DG Sanco (Evropskou komisi, Generální ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele). To se obrátilo na EFSA, aby posoudil zdravotní důsledky této přítomnosti BIT v sacharinu.
Panel pro potravinářská aditiva, aromata, pomocné prostředky a materiály v kontaktu s potravinami (AFC) EFSA odhadoval příjem BIT z konzumace sacharinu, přičemž předpokládal, že jeho příjem bude odvozen z akceptovatelného denního příjmu (ADI) sodné soli sacharinu, tj. 0–5 mg/kg tělesné hmotnosti a sacharin bude obsahovat BIT v nejvyšší zjištěné koncentraci (800 mg/kg). Za těchto dvou předpokladů byl odhadnut denní příjem BIT v množství 0,004 mg/kg tělesné hmotnosti. Toto množství je asi 2000krát nižší než je hodnota NOAEL (koncentrace, při které se ještě neprojevují žádné škodlivé účinky) pro BIT zjištěná v 90denní studii toxicity na krysách.
Na základě těchto zjištění došel EFSA–AFC k závěru, že i při nejvyšší uváděné koncentraci BIT v sacharinu (800 mg/kg) je konzumace sacharinu na úrovni jeho akceptovatelného denního příjmu bezpečná. Úplný text stanoviska EFSA je k dispozici v příloze.