Bezpečnost potravin

Politika kvality

Vydáno: 29. 9. 2008
Autor: bodokova1

Označování zemědělských výrobků a potravin.          

Podnikatelé při své výrobní a obchodní činnosti označují výrobky nebo služby, které uvádějí na trh, nejrůznějšími označeními. Tím se snaží upozornit spotřebitele nebo zákazníka na to, že daný výrobek nebo služba pochází právě od nich a že má vlastnosti příznačné pro jejich produkci nebo obchod. Užívání označení výrobků a služeb přispívá ke zlepšení pozice podnikatele na trhu a ve vztahu ke konkurenci a k zákazníkům umožňuje snadnější orientaci a výběr při nákupu.
 
Celá řada potravinářských a zemědělských výrobků má u spotřebitelů dobrou pověst či spotřebitel ví, že se za určitým označením schovává jistá kvalita či požadované vlastnosti daného produktu. Je v zájmu výrobců a zpracovatelů zajistit ochranu práv k označení takovýchto výrobků pomocí dostupných prostředků. Chráněná označení umožňují lepší obranu proti zneužívání jinými, konkurenčními obchodními nebo výrobními partnery, kteří mají často snahu parazitovat na dobré pověsti již zavedených označení. Každý výrobce či zpracovatel, který se při své výrobní a obchodní činnosti rozhodne chránit označení svých potravin či zemědělských výrobků, se může rozhodnout, jakému způsobu ochrany označování výrobků dá přednost.
 
Ochranu práv v oblasti označování potravin a zemědělských výrobků můžeme zajistit 4 právními instituty :
•             Ochranná známka
•             Označení původu
•             Zeměpisné označení
•             Zaručená tradiční specialita
 
Ochranná známka je jakékoliv označení, které je způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Známka platí po dobu 10 let od podání žádostí – s možností obnovy vždy o dalších 10 let. Zápisem do rejstříku získává vlastník ochranné známky výlučné právo tuto známku používat. Ochranná známka může být převáděna na jiného vlastníka nebo k ní může být poskytnuta licenční smlouva. Ochranné známky mohou být registrovány jako národní, mezinárodní nebo jako ochranné známky Společenství.
 
Označení původu a zeměpisné označení podle NR (ES) č. 510/2006 (OP/ZO) je použitelné pouze pro vybrané zemědělské výrobky a potraviny uvedené v čl. 1 tohoto nařízení. Specifickou vlastností je, že práva jsou nevýlučná, tzn., že toto označení může používat každý hospodářský subjekt, který uvádí na trh zemědělské produkty nebo potraviny, pokud jsou v souladu s odpovídající specifikací. Výhodou oproti ochranné známce je nevelký správní poplatek a trvalá platnost (není třeba ochranu obnovovat). Právo ochrany se vztahuje na celé území EU.
 
Zaručená tradiční specialita podle NR (ES) č. 509/2006 (ZTS) je obdobně použitelná pro vybrané zemědělské produkty a potraviny uvedené v čl. 1 tohoto nařízení. Může se jednat pouze o výrobky se zvláštní povahou, kterou se jasně odlišují od jiných podobných výrobků, s tradicí minimálně 25 let. Platnost a účinky ochrany jsou shodné s ochranou OP/ZO.
 
Úloha Ministerstva zemědělství spočívá v poskytování konzultací výrobcům a zpracovatelům při rozhodování o způsobu ochrany označení jejich produktů, ve spolupráci při zpracování žádostí o ochranu označení, v posuzování žádostí, ve spoluúčasti na obraně práv k OP/ZO/ZTS a při propagaci systému ochrany označování výrobků pomocí těchto institutů. V případě ZTS působí Ministerstvo zemědělství dále i jako úřad, jehož prostřednictvím se žádosti o registraci předávají do EK. V rámci Ministerstva zemědělství se problematikou OP/ZO zabývá samostatné oddělení průmyslově právní ochrany 18001 a problematikou ZTS odbor potravinářské výroby 17420.
 
Další text se bude zabývat pouze označením původu, zeměpisným označením a zaručenými tradičními specialitami. V případě zájmu o ochranné známky přejděte na webové stránky             Úřadu průmyslového vlastnictví, kde jsou podrobně uvedeny podmínky a způsob získání ochrany.
Chráněná označení původu a zeměpisná označení podle NR(ES) č.510/2006 a zaručené tradiční speciality podle NR(ES) č.509/2006
 
Systém byl zaveden v EU v roce 1993 se smyslem ochránit názvy zemědělských a potravinářských výrobků, které si získaly věhlas v EU i ve světě, před konkurencí produktů neprávem se za tyto produkty vydávajícími. Cílem je ochránit spotřebitele před nežádoucím klamáním a také propagovat systém kvality EU navenek, tj. vůči třetím zemím.
 
V rámci tohoto systému byla zavedena tato tři označení :
 
1) označení původu (OP)
Jedná se o zeměpisné označení názvu zboží, jehož vlastnosti jsou dané výlučně anebo alespoň převážně tímto zeměpisným prostředím, a to jak činiteli přírodními, tak i lidskými, případně obojími. S nimi spojují spotřebitelé svoji představu o jakosti, lépe řečeno vlastnostech určitého druhu zboží, právě proto, že pochází z udaného místa (oblasti, kraje, státu). Jde o tradiční a ustálený pojem vymezený v právní teorii. S tímto označením jsou spojeny fáze přípravy, produkce a zpracování zboží, které probíhají v jednom vymezeném území. Ke zrušení zápisu může dojít, jestliže již nejsou dodržovány podmínky specifikace.
 
 2) zeměpisné označení (ZO)
Jeho charakteristika je obdobná jako u označení původu a má i stejný právní účinek. Rozdíl je v tom, že zeměpisná oblast je vyznačována alternativně, tzn., že zboží je buď připraveno, nebo vyrobeno nebo zpracováno na vymezeném území. O zápisu označení nebo jeho zrušení platí stejná podmínka jako u označení původu. Tento způsob je v porovnání s OP více benevolentní.
 
3) zaručená tradiční specialita (ZTS)
Tento způsob ochrany se týká produktů, které jsou vyrobeny s použitím tradičních surovin nebo tradičním způsobem výroby nebo zpracováním nebo za použití tradičního složení s významem nejen pro výrobce a obchodníky, ale rovněž pro spotřebitele.
 
 
Výrobky, které jsou označovány chráněným OP/ZO/ZTS, jsou na obalech současně opatřeny údajem „chráněné označení původu“, „chráněné zeměpisné označení“, „zaručená tradiční specialita“ nebo symboly Společenství, jež jsou jim přiřazeny. Hospodářské subjekty, které označují své výrobky pomocí chráněného OP/ZO/ZTS, podléhají pravidelným kontrolám dodržování specifikací. Tyto kontroly provádí orgány státní správy (Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Státní veterinární správa). Náklady na kontroly hradí uživatelé chráněných OP/ZO/ZTS.          
Průběh procesu registrace u OP/ZO
 
Registrační řízení je zahájeno na úrovni členského státu, v němž se nachází příslušná zeměpisná oblast. Sdružení výrobců nebo zpracovatelů podá žádost (včetně dalších předepsaných náležitostí) u odpovědného národního orgánu. V ČR je tímto orgánem Úřad průmyslového vlastnictví. Ten přezkoumá věcnou správnost žádosti, zveřejní ji a umožní podávání připomínek na národní úrovni. Pokud je vše v pořádku a nejsou vzneseny připomínky, předá žádost Evropské komisi k rozhodnutí. Evropská komise zahájí proceduru posuzování, která by podle platné legislativy neměla přesáhnout 12 měsíců. Považuje-li Komise žádost za oprávněnou, zveřejní v Úředním věstníku Evropské Unie zkrácenou verzi specifikace výrobku. Do šesti měsíců od zveřejnění mohou být podávány proti zápisu námitky z ostatních členských států a třetích zemí. Neobdrží-li Komise žádnou námitku (nebo není-li podaná námitka přípustná), Komise zapíše název do „Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení“. Tento poslední krok je de-jure naplněn prostřednictvím nařízení EK.
 
Průběh procesu registrace u ZTS
Registrační řízení probíhá obdobně jako u OP/ZO, tzn., že je zahájeno na úrovni členského státu a ukončeno rozhodnutím EK. Žádosti o registraci včetně potřebných náležitostí se předkládají na Ministerstvo zemědělství – Úřad pro potraviny, odbor potravinářské výroby, který zajistí přezkoumání věcné správnosti žádosti a umožní, aby se k žádosti mohly vyjádřit oprávněné osoby z ČR a mohly vznést námitky či připomínky vůči této žádosti. Následně předá žádost do EK ke konečnému rozhodnutí. Další procedura je shodná jako u žádostí o registraci OP/ZO. EK vede „Rejstřík zaručených tradičních specialit“. 
 
KLASIFIKACE PRODUKTŮ PRO ÚČELY NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 510/2006
 
1. ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY URČENÉ K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ, UVEDENÉ V PŘÍLOZE I SMLOUVY
— Třída 1.1 Čerstvé maso (a droby)
— Třída 1.2 Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)
— Třída 1.3 Sýry
— Třída 1.4 Ostatní produkty živočišného původu (vejce, med, různé mléčné výrobky kromě másla atd.)
— Třída 1.5 Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)
— Třída 1.6 Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované
— Třída 1.7 Čerstvé ryby, měkkýši a korýši a výrobky z nich získané
— Třída 1.8 Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.)
 
2. POTRAVINY UVEDENÉ V PŘÍLOZE I NAŘÍZENÍ
— Třída 2.1 Pivo
— Třída 2.2 Přírodní minerální vody a pramenité vody (ukončeno)  
— Třída 2.3 Nápoje vyrobené z rostlinných výtažků
— Třída 2.4 Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží
— Třída 2.5 Přírodní klovatiny a pryskyřice
— Třída 2.6 Hořčičná pasta
— Třída 2.7 Těstoviny
 
3. ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY UVEDENÉ V PŘÍLOZE II NAŘÍZENÍ
— Třída 3.1 Seno
— Třída 3.2 Vonné silice
— Třída 3.3 Korek
— Třída 3.4 Košenila (surovina živočišného původu)
— Třída 3.5 Květiny a okrasné rostliny
— Třída 3.6 Vlna
— Třída 3.7 Proutí
— Třída 3.8 Třený len
 
 
KLASIFIKACE PRODUKTŮ PRO ÚČELY NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 509/2006
 
1. PRODUKTY URČENÉ K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ UVEDENÉ V PŔÍLOZE I SMLOUVY O ES
— Třída 1.1 Čerstvé maso (a droby)
— Třída 1.2 Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)
— Třída 1.3 Sýry
— Třída 1.4 Ostatní produkty živočišného původu (vejce, med, různé mléčné výrobky kromě másla atd.)
— Třída 1.5 Oleje a tuky (máslo, margarín, olej atd.)
— Třída 1.6 Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované
— Třída 1.7 Čerstvé ryby, měkkýši a korýši a výrobky z nich získané
— Třída 1.8 Ostatní produkty přílohy I Smlouvy
 
2. POTRAVINY UVEDENÉ V PŘÍLOZE I NAŘÍZENÍ (ES) č. 509/2006
— Třída 2.1 Pivo
— Třída 2.2 Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao
— Třída 2.3 Cukrovinky, pečivo, cukrářské výrobky a sušenky
— Třída 2.4 Těstoviny, též vařené nebo plněné
— Třída 2.5 Předvařené pokrmy
— Třída 2.6 Hotové kořenící omáčky
— Třída 2.7 Polévky a vývary
— Třída 2.8 Nápoje vyrobené z rostlinných výtažků
— Třída 2.9 Zmrzliny a šerbety
 
Přehled registrovaných OP, ZO a ZTS lze vyhledat na stránkách EK
 
1) OP (PDO, Protected Designation of Origin), ZO (PGI, Protected Geographical Indication):     
•             Podle kategorií  
 
•             Podle členských států
2) ZTS (TSG, Traditional Speciality Guaranteed):            
•             Podle kategorií
 
 
Další užitečné odkazy
 
•             Databáze českých označení původu a zeměpisných označení
 
•             Formulář žádosti o zápis OP/ZO
 
•             Žádost o změnu specifikace OP/ZO
 
•             Návod na vypracování specifikace a vyplnění formulářů žádosti pro OP/ZO
 
•             Stránky MZe k žádostem o zápis ZTS
 
•             Přehled log OP/ZO/ZTS ke stažení
 
•             Publikace žádostí o registraci OP/ZO/ZTS v Úředním věstníku Evropského společenství
 
•             Euroskop: Portál Euroskop.cz je oficiálním zdrojem informací o Evropské unii a našem členství v ní, který spravuje odbor informování o evropských záležitostech – Úřad vlády ČR
 
•             Euractiv: Český informační portál o dění v Evropské unii
 
 
 
 
Zdroj: Agris/MZe, 28. 9. 08