Bezpečnost potravin

Pokrok EFSA ve zkoumání pesticidů, jež jsou potenciálními endokrinními disruptory

Vydáno: 24. 9. 2015
Autor: KM EFSA

Vědci EFSA zaznamenali významný pokrok v oblasti potenciálních „endokrinních disruptorů“ v pesticidech

Práce expertů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin  (EFSA) je odpovědí na nová pravidla EU, jež v roce 2014 změnila způsob posuzování aktivních látek pesticidů. Dr. Jose TarazonaDr. Jose Tarazona je vedoucím oddělení pesticidů při EFSA. Je rovněž environmentálním toxikologem s dlouholetými zkušenostmi, a to jak na národní, tak i evropské úrovni, který zkoumá pesticidy a další chemické látky. Dr. Tarazona přibližuje iniciativu jeho týmu:

Co se v poslední době změnilo v práci EFSA na pesticidech?
JT: Nová legislativa EU změnila roli EFSA v této komplexní oblasti. Nová pravidla po nás specificky vyžadují určení látek, u kterých jsou uvažovány vlastnosti, jež vyvolávají narušení endokrinních činností, které mohou být škodlivé pro člověka nebo pro necílové organismy (jako jsou ptáci, savci či ryby). Stejně jako u ostatních potenciálních rizik jsme povinni posuzovat tyto možné účinky ze dvou konkrétních hledisek: jako potenciální nebezpečí (schopnost způsobovat škodu) látky a jako skutečné riziko, pokud je látka použita jako pesticid (například prostřednictvím expozice při požití zeleniny a ovoce). Tento „paralelní přístup“ pomáhá poskytovat vědecký základ pro rozhodování na základě rizik nebo na základě nebezpečí.

Proč EFSA informuje občany o této práci právě teď?
JT: Evropská komise se setkává se širokým spektrem zainteresovaných subjektů, aby byla stanovena kritéria pro vymezení toho, co se rozumí pod pojmem „narušující endokrinní vlastnosti“. Tyto diskuze stále probíhají a zahrnují mnoho subjektů. Mezitím poskytuje legislativa aplikovatelná „provizorní kritéria“. Vzhledem k vysokému zájmu veřejnosti ohledně „endokrinních disruptorů“ jsme cítili, že je důležité informovat širší publikum ohledně toho, jak se již teď s uvedenými aspekty zabýváme.

Co je zahrnuto v této práci?
JT: Systematicky jsme vyhodnotili dostupné vědecké důkazy pro potenciální endokrinní účinky těchto látek na člověka. To znamená, že hodnotíme – navíc, mimo další možné efekty, které hodnotíme vždy – potenciál těchto látek mít nepříznivé účinky pro člověka prostřednictvím změn v hormonálním systému, a rozsah, v jakém jsou lidé vystaveni riziku tohoto druhu nežádoucích zdravotních efektů, díky expozici látce prostřednictvím používání pesticidů. Bohužel, informace týkající se necílových organismů jsou obvykle nedostatečné, takže v tomto případě nejsme vždy schopni hodnocení udělat.

Jak je tato práce důležitá?
JT: Kromě odhalení, kterých látek se to může týkat, nám tato práce rovněž umožňuje zjistit, kolik vědeckých důkazů je dostupných, kde jsou mezery v datech a jak udělat doporučení pro budoucí studie. Aplikujeme tento přístup na nové aktivní látky a na přehodnocování bezpečnosti dříve autorizovaných látek, které je třeba přehodnotit, což je hlavní náplní naší práce.

Jaké byly dosud vaše hlavní zjištění?
JT: Od roku 2014 jsme publikovali závěry, jež přímo shrnují výzkum potenciálních endokrinních účinků pro 41 aktivních látek používaných jako pesticidy, jakožto součást našeho probíhajícího pracovního programu, který je definován právními předpisy. Z nich 15 jsou nové látky a zbývajících 26 jsou již dříve povolené látky, pro něž bylo povolení obnovováno. Identifikovali jsme znepokojivé výsledky s ohledem na potenciální nebezpečí či riziko pro 15 z těchto látek. Z ostatních nebyly u 24 látek odhaleny žádné specifické znepokojivé výsledky, zatímco u dvou látek doporučujeme další studie, které by měly výsledky potvrdit.

Pokud EFSA tvrdí, že existují znepokojivé výsledky pro některé z látek, co se bude dít dále?
JT: Rozhodli jsme se publikovat zprávu o této práci, abychom manažerům rizik EU v Komisi, Evropském parlamentu a v členských státech, stejně tak i v dalších zainteresovaných subjektech a veřejnosti poskytli transparentní hodnocení této práce. Naše zpráva pomůže shrnout příspěvek EFSA v této oblasti. Manažeři rizika projednají naše hodnocení – jako to vždy dělávají – a rozhodnou, zda je třeba přijmout opatření v podobě dalšího výzkumu či omezení v používání těchto látek.

Budete potřebovat přehodnotit tyto látky, když Komise finalizuje svá kritéria?
JT: Pokud se konečná kritéria stanovaná Komisí budou lišit od těch průběžných, bude pravděpodobně potřeba aktualizovat část týkající se hodnocení nebezpečnosti. Pokud jde o vědecké hodnocení, několik závěrů ukazuje na potřebu dalších informací, a my budeme opětovně posuzovat naše hodnocení v případech, kdy budou další informace k dispozici.

DOKUMENT: Technical Report on Assessment of endocrine disrupting properties in EFSA Conclusions on the Pesticides Peer Review

Zdroj: EFSA: EFSA’s advances in assessing potential endocrine disrupting pesticides