Bezpečnost potravin

Počet ekologických zemědělců již dosahuje tři tisíce

Vydáno: 24. 2. 2010
Autor:

Tisková zpráva MZe ze dne 23.2.2010.

Z aktuálních statistických údajů vyplývá, že počet ekologických zemědělců rapidně narůstá. K 31.12. 2009 jich hospodařilo již 2 689 a to na výměře téměř 400 000 ha, což představuje podíl 9,38% z celkové výměry zemědělské půdy. Stabilně se zvyšuje výměra orné půdy, zvyšuje se výměra vinic a sadů v ekologickém zemědělství, do režimu ekologického zemědělství se dostaly první chmelnice.

Počet ekofarem se zvýšil za rok 2009 o 50%, počet výrobců biopotravin již přesáhl 500 provozoven. Hlavním důvodem nárůstu je stabilní státní podpora v této oblasti. Ekozemědělci jsou podporováni prostřednictvím Programu rozvoje venkova, a to formou dotací na plochu v rámci agroenvironmentálních opatření (Osa II) i formou bodového zvýhodnění při hodnocení investičních projektů v některých opatřeních Osy I a III (například Podpora mladých zemědělců, Modernizace zemědělských podniků). Bodové zvýhodnění platí i pro výrobce biopotravin (včetně faremních zpracovatelů) v potravinářském opatření Osy I (Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům).

„Za období ledna a února dochází k dalšímu dynamickému nárůstu nových ekologických zemědělců, v současné době již dosahuje počet ekozemědělců tři tisíce,“ sdělil ministr zemědělství Jakub Šebesta.

Pravidla ekologického zemědělství a výroby biopotravin jsou upravena naší i evropskou legislativou. Od 1.1. 2009 platí zcela nová evropská legislativa, která je stejná pro všechny členské státy EU (nařízení Rady 834/2007, prováděcí nařízení Komise 889/2008). Dále platí národní zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství. Dodržování těchto legislativních pravidel je garantováno státem, každý ekologický zemědělec a výrobce biopotravin musí být registrován na ministerstvu zemědělství a podléhá pravidelným kontrolám státem pověřených kontrolních organizací.

Srovnání základních statistických ukazatelů EZ

 
31.12.2008
31.12.2009
Nárůst za leden-prosinec 2009
Nárůst za leden-prosinec 2009 (%)
Počet výrobců biopotravin
410
501
91
22
Počet ekofarem
1 802
2 689
887
49
Výměra zemědělské půdy v ekologickém zemědělství (ha)
338 722
398 407
59 685
18
Podíl ekologického zemědělství na celkové výměře zemědělské půdy (%)
7,97
9,38
1,41
Výměra orné půdy (ha)
34 990
44 906
9 916
28
Výměra trvalých travních porostů (ha)
278 913
329 232
50 319
18
Výměra trvalých kultur (sady) (ha)
2 777
3 678
901
32
Výměra trvalých kultur (vinice) (ha)
408
645
237
58
Výměra trvalých kultur (chmelnice) (ha)
0
8
8
Ostatní plochy (ha)
21 634
19 890
– 1 744
– 8
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe