Bezpečnost potravin

Perfluorované sloučeniny v rybách a produktech moře

Vydáno: 30. 9. 2010
Autor:

Výsledky monitoringu provedeného v ČR v roce 2009. Nejvíce kontaminované byly výrobky z oblasti Baltu.

Perfluorované sloučeniny (PFC) patří mezi perzistentní organické polutanty životního prostředí s bioakumulačním potenciálem. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) doporučil v roce 2008 členským státům sledovat v potravinách dva nejvýznamnější zástupce PFC, a sice kyselinu perfluorooctovou (PFOA) a perfluorooktansulfonát (PFOS) pro odhad expozice lidí těmto látkám. EFSA stanovil pro PFOS tolerovatelný denní příjem (TDI) ve výši 0,15 µg/kg tělesné hmotnosti a pro PFOA 1,5 µg/kg tělesné hmotnosti, viz stanovisko EFSA.
 
Na Vysoké škole chemicko technologické v Praze provedli studii (viz příloha), v rámci které se sledoval obsah PFC v importovaných konzervách ryb a produktů moře (tuňák, sardinky, tresčí játra aj.). V tržní síti v ČR bylo v roce 2009 odebráno 35 konzerv, ve kterých se zjišťoval obsah tří sloučenin ze skupiny PFC: PFOA, PFOS a FOSA (perfluorooktansulfonamid). Byl vypracován postup rychlé a zjednodušené přípravy vzorku, ke stanovení PFC byla použita metoda LC-MS/MS.
U 23 % vzorků byl zjištěn PFOS ve výši 0,7–12,8 µg/kg. 31% vzorků obsahovalo PFOA v rozsahu 1,2–5,1 µg/kg. FOSA byl zjištěn pouze ve dvou vzorcích a to ve stopových množstvích. Nejvíce byly kontaminovány tresčí játra, sardinky a šproty pocházející z oblasti Baltu.
 
Příloha: Perfluorinated Compounds: Occurrence of Emerging Food Contaminants in Canned Fish and Seafood Products (pdf, 263 kB, 10 stran)

Studie byla provedena v rámci výzkumného projektu EU: CONffIDENCE, projektu MŠMT ČR (MSM 6046137305) a za podpory česko-norského projektu EMERCON (č. A/CZ0046/2/0026).