Bezpečnost potravin

Perfluorované látky v prostředí

Vydáno: 30. 8. 2008
Autor:

Podle stanoviska EFSA není výskyt perfluoroctansulfonátů v potravinách významný – s výjimkou ryb. Je však nutné další sledování.

V souvislosti se snahou omezování škodlivých látek v prostředí se odborná skupina pro kontaminanty úřadu EFSA zabývala problematikou PFOA a PFOS (kyselina perfluoroktanová a perfluoroctansulfonáty), které patří mezi perzistentní chemické látky, jejichž výskyt v potravinách není dostatečně zmapován. Podle dosavadních informací jsou hlavním zdrojem v lidské stravě ryby, protože tyto látky jsou v nich akumulovány.
Do prostředí se dostávají v souvislosti s řadou aplikací. Jsou součástí prostředků na ošetření povrchu koberců proti vodě a špíně, součástí povrchové úpravy výrobků z papíru a součástí hasicích pěn.
Podle odborníků je nepravděpodobné, že by expozice v Evropě vyvolávala u lidí nežádoucí efekty, ale při extrémní konzumaci ryb by mohl být překročen tolerovatelný denní příjem (TDI = 150 ng PFOS /kg tělesné hmotnosti, den,  resp. 1500 ng PFOA /kg tělesné hmotnosti, den). Vysoké dávky mohou poškodit játra, způsobit vývojové a reprodukční poruchy a u laboratorních zvířat byl pozorován kancerogenní potenciál.
Pro vyhodnocení expozice však je nutné shromažďovat údaje o výskytu těchto látek i v dalších potravinách a krmivech.
Další informace:
Směrnice 2006/122/ES kterou se mění směrnice 76/769/EHS týkající se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků