Bezpečnost potravin

Partnerské granty – nová grantová iniciativa EFSA

Vydáno: 26. 7. 2017
Autor: KM EFSA

EFSA spustil nové grantové schéma podporující budování kapacit pro hodnocení rizik v EU

Cílem partnerských grantů je podpořit přenos nebo výměnu znalostí a zkušeností mezi dvěma či více organizacemi v členských státech, Norsku a Islandu. Stimulováním realizace společných aktivit mezi těmito zeměmi pomocí partnerských grantů podpoří EFSA při budování vědeckých kapacit pro hodnocení rizik.

Princip je následující:
a) Přenos informací: jedna organizace je školitelem (mentorem), druhá příjemcem

b) Vzájemná výměna informací: organizace se stávají partnery pro spolupráci v konkrétní oblasti

Partnerské granty pokrývají všechny oblasti hodnocení rizik, které spadají do působnosti EFSA. Jakákoliv organizace zařazená na seznam organizací spolupracujících s EFSA podle čl. 36 může požádat o tento typ grantu.

Maximální doba trvání projektu v rámci tohoto schématu je dva roky. EFSA bude hradit 50 % uznatelných nákladů, max. však 100 000 EUR. Maximální částka uvolněná na partnerské granty bude v každé jednotlivé výzvě 600 000,- EUR.

Výzva k podání návrhů je otevřená do 15. září 2017.

Veškeré dokumenty k aktuální výzvě naleznete na webu EFSA.

Zdroj: EFSA: Partnering grants – new initiative to build risk assessment capacity