Bezpečnost potravin

Označování krmné suroviny pšeničné otruby

Vydáno: 11. 6. 2009
Autor: bodokova1

Dotaz týkající se uvádění jakostního znaku krmiva.

Podle vyhlášky č. 356/2008 paragrafu 7 odstavce 4 se u krmných surovin, pokud není v příloze č. 4 uvedeno jinak, deklaruje vždy vlhkost nad 14 % a obsah popela nad 2,2 % v sušině. V příloze č. 4 k pšeničným otrubám je uveden jako závazně deklarovaný jakostní znak vláknina. Znamená to tedy, že musím uvádět všechny tři deklarované znaky – vlhkost, popel, vlákninu nebo jen vlákninu? Existují někde limity obsahu vlákniny a v jakých jednotkách se uvádí – v g/kg nebo v %? 
 
U krmné suroviny – pšeničné otruby (poř. číslo 1.26 Přílohy 4 část B Vyhlášky č. 356/2008 Sb.) se bude vždy (povinně) deklarovat jen obsah vlákniny. Obsah vlákniny se bude vždy deklarovat ve smyslu sloupce č. 3, a to i v případě, že by se jednalo o krmnou surovinu uvedenou do oběhu jako „výrobky a vedlejší výrobky z obilovin“, podle sloupce 2 části C výše uvedené přílohy.
 
Obsah vlhkosti a obsah popela nerozpustného v HCl se musí (povinně) deklarovat za předpokladu, že je vlhkost vyšší než 14% a obsah popela vyšší než 2,2% v sušině. Pro úplnost ještě uvádíme, že obsah vlhkosti musíte vždy deklarovat, pokud Vás o to požádá odběratel, jak správně uvádíte § 7 odst. 4 vyhlášky 356/2008 Sb.
 
Pro pšeničné otruby nejsou žádné limity pro obsah vlákniny stanoveny (předpokládáme, že nemáte na mysli tolerance ve smyslu Přílohy 5).
 
Uvádění jednotek (%, nebo g/kg) u krmných surovin není v žádném právním předpise taxativně vymezeno. Existují ale názory, které např. odvíjejí uvádění deklarovaných jednotek od způsobu uvádění stanovených analytických výsledků (které mohou být uváděny např. v %).
 
Nicméně naším názorem je, že je v podstatě jedno v jaké jednotce, tj. zda v %, nebo g/kg je u krmných surovin deklarovaný znak uveden, a to z důvodu velmi jednoduchého vzájemného přepočtu (např.: 30% vlákniny = 300 g/kg vlákniny a naopak).
 
Vyjadřování v % je ale obvyklejší než v g, a více odpovídá vyjadřování výsledků analýz. Pokud ve sloupci uvádějícím povinné znaky pro deklaraci určité krmné suroviny je uvedena jednotka (např.: % g), pak lze doporučit vyjádření analýzy v této jednotce.
 
V této souvislosti rovněž upozorňujeme, že Evropskou komisí již byl schválen „“Návrh Nařízení o uvádění do oběhu“, který v sobě rovněž zahrnuje označování krmných surovin.