Bezpečnost potravin

Opatření proti kontaminovaným olejům

Vydáno: 6. 7. 2008
Autor:

Komise znovu vydala rozhodnutí s cílem zabránit opakování dovozu slunečnicového oleje kontaminovaného minerálním olejem z Ukrajiny.

V souvislosti se zjištěním z dubna 2008 (hlášení RASFF z 23. 4. 08), že slunečnicový olej vyvážený z Ukrajiny obsahoval minerální olej, bylo Komisí operativně vydáno rozhodnutí 2008/388/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz slunečnicového oleje pocházejícího nebo zasílaného z Ukrajiny. Kontaminace byla zjištěna u několika zásilek dovezených během několika měsíců.
Podle tohoto rozhodnutí byl neměl být uskutečněn žádný dovoz slunečnicového oleje z Ukrajiny až do posouzení a schválení kontrolního a certifikačního systému, který se ukrajinské orgány zavázaly zavést, aby zabránily opakování takové kontaminace v budoucnosti. Ukrajinské orgány byly navíc žádány o poskytnutí příslušných záruk.
Komise doporučila prostřednictvím systému RASFF členským státům, aby přijaly opatření ke stažení kontaminovaného oleje a potravin s jeho obsahem, pokud byly uvedeny na trh. Zároveň bylo členským státům uloženo, aby přijaly opatření k odběru vzorků a provedení analýz každé zásilky slunečnicového oleje pocházejícího a zasílaného z Ukrajiny.
Úřad EFSA na žádost Komise zveřejnil prohlášení odkazující na posudek FAO/WHO, v němž se uvádějí různé úrovně toxicity podle typu minerálního oleje. Vyplynulo z toho, že oleje s vysokou viskozitou, které byly v ukrajinském slunečnicovém oleji zjištěny, neznamenaly ohrožení veřejného zdraví, přestože je tento olej nežádoucí pro lidskou spotřebu.
Vzhledem k tomu, že Komise v požadované době neobdržela informace o zavedení kontrolního systému na Ukrajině, že neměla možnost ověřit jeho přesnost a spolehlivost a systém posoudit, že zdroj kontaminace dosud nebyl s jistotou zjištěn a že bylo nutno rozhodnout o nákladech na kontrolu prováděnou členskými státy, vydala Komise k této záležitosti nové rozhodnutí 2008/433/ES.
Dříve přijatá opatření tak zůstávají v platnosti a nařízení 288/2008 bylo zrušeno.
I po schválení kontrolního a certifikačního systému Komisí by měly členské státy kontrolovat zásilky slunečnicového oleje a ověřit, zda obsahují minerální olej nanejvýš v minimálním množství, jaké je uvedeno v osvědčení. Tento systém dvojí kontroly je nezbytný a oprávněný v zájmu poskytnutí dalších záruk na přesnost a spolehlivost kontrolního a certifikačního systému zavedeného ukrajinskými orgány. Náklady vzniklé při provádění těchto kontrol ponesou hospodářské subjekty odpovědné za dovoz.
O nepříznivých výsledcích uvědomí členské státy Komisi prostřednictvím systému RASFF.
Přijatá opatření jsou v souladu s článkem 53 nařízení 178/2002/ES, podle kterého je možné přijmout v zájmu ochrany lidského zdraví u potravin a krmiv dovezených ze třetí země vhodná mimořádná opatření Společenství.
Členské tedy nadále státy mají zakázat dovoz slunečnicového oleje kódů KN 1512 11 91 nebo 1512 19 90 10 pocházejícího nebo zasílaného z Ukrajiny, pokud zásilka slunečnicového oleje není doprovázena platným osvědčením s uvedením výsledků analýzy. Osvědčení je platné pouze pokud k odběru vzorků a analýze zásilky došlo po schválení zavedeného systému Komisí.