Bezpečnost potravin

Opatření pro snížení etylkarbamátu v lihovinách z peckovin

Vydáno: 29. 1. 2010
Autor:

Codex Alimentarius vytváří „Kód pro praxi“, Evropská komise požaduje přijetí odpovídajících opatření a vyhlašuje tříletý monitoring etylkarbamátu.

Etylkarbamát (NH2COOC2H5)je nežádoucí složka  vznikající mj. při fermentačním zpracování peckovin (nukleofilní alifatickou substitucí etanolu na močovinu). Codex Alimentarius projednává návrh praktických pokynů tzv. „Kód pro praxi“, podle nichž by použité ovoce mělo být vypeckované nebo alespoň by měly být pecky co nejméně rozdrceny, celý výrobní proces by měl probíhat maximálně hygienicky a co nejkratší dobu, a při destilaci by se etylkarbamát neměl dostat do produktu (předem vázat etylkarbamát na měď a automatické vymývání v případě kontinuální destilace), a ani pecky by se neměly dostat do destilačního zařízení. Další pokyny se týkají odděleného shromažďování destilačních frakcí, příp. opakované destilace aj. Destiláty by měly být chráněny před světlem, obzvlášť pokud obsah kyseliny kyanovodíkové překračuje 1 mg/l.

Návrh bude projednáván na 4. zasedání  kodexového výboru pro kontaminanty v potravinách v Turecku (Izmir) 26. – 30. dubna 2010. Připomínky se přijímají do 15. února 2010.

Evropská komise  zpracovala návrh doporučení s cílem snížení kontaminace etylkarbamátu v lihovinách z peckového ovoce (SANCO/5396/2009, Rev. 2: Draft Commission Recommendation of *** on the prevention and reduction of ethyl carbamate contamination in stone fruit spirits and stone fruit marc spirits and on the monitoring of ethyl carbamate levels in these beverages).

Toto doporučení se obrací na členské státy, aby se v souladu s návrhem Kódu pro praxi CA zaměřili na snížení obsahu etylkarbamátu, aby koncentrace nepřekračovala 1 mg/l. Dále vyhlašuje tříleté sledování obsahu této látky  v uvedených lihovinách, aby v budoucnu bylo možno stanovit maximální limit.

K dispozici je stanovisko úřadu EFSA k této problematice, a také závěry Společného výboru expertů pro kontaminanty FAO/WHO z r. 2005 (Sixty-fourth report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, WHO Technical Report Series, No. 930, P. 31, 2006), kde je etylkarbamát jedním z posuzovaných kontaminantů.

Pokud bude doporučení Komise přijato, bude zveřejněno v Úředním věstníku ES a na webu „eur-lex“ (legislativa EU).


Summary record of the Standing committee on the food chain and animal health, Brussel on 8 December 2009, Section „Toxicological safety of the food chain“