Bezpečnost potravin

O kontrole přepravy zvířat

Vydáno: 9. 1. 2009
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 8.1.2009.

Jelikož v těchto dnech panují na naše poměry docela extrémní klimatické podmínky, považuje Státní veterinární správa ČR za vhodné připomenout, jak se věnovat přepravě zvířat.
 
Všechny krajské veterinární správy byly upozorněny na ustanovení  nařízení Rady (ES) č. zimní 1/2005, které se týká ochrany zvířat během přepravy pro dlouhodobé cesty domácích koňovitých a domácího skotu, ovcí, koz a prasat a z toho vyplývající nutnosti zajistit dodržování těchto podmínek. To znamená provádět v případě takovýchto transportů kontroly.
 
Z nařízení Rady č. 1/2005 lze citovat:
Větrací systémy silničních dopravních prostředků jsou navrženy, konstruovány a udržovány tak, aby kdykoli během jízdy bez ohledu na to, zda se dopravní prostředek pohybuje či zda stojí, byly s to udržet pro všechna zvířata v dopravním prostředku teplotu v rozsahu 5 °C až 30 °C s tolerancí +/– 5 °C podle venkovní teploty.
 
Větrací systém musí být s to zajistit rovnoměrné proudění vzduchu a musí fungovat nezávisle na motoru vozidla po dobu nejméně čtyř hodin.
 
Silniční dopravní prostředky musí být vybaveny systémem ke kontrole teploty a přístrojem pro zaznamenávání těchto údajů. Snímače musí být umístěny ve vozidle na místech, u nichž se podle typu konstrukce dají očekávat nejhorší klimatické podmínky. Takto získané zaznamenané údaje o teplotě musí být opatřeny datem a být na žádost předloženy příslušnému orgánu.
 
Silniční dopravní prostředky musí být vybaveny poplašným systémem, který řidiče upozorní, pokud teplota v odděleních, ve kterých se zvířata nacházejí, dosáhne maximální nebo minimální hodnoty.
 
Od 1. ledna 2007 pro poprvé použité silniční dopravní prostředky a od 1. ledna 2009 pro všechny silniční dopravní prostředky musí být tyto prostředky vybaveny vhodným navigačním systémem, který umožňuje zaznamenávat a poskytovat informace rovnocenné informacím uvedeným v knize jízd a informace o otevírání a zavírání nakládkových dveří.
 
Při kontrolní činnosti při plánování cesty je třeba vycházet z ustanovení čl. 5 odst. 4, čl. 8 odst. 2, čl. 14 odst. 1 písm. a) a c) a odst. 2 a čl. 21 odst. 2) „KNIHA JÍZD“, které stanoví, že osoba, která plánuje cestu, připraví, opatří razítkem a parafuje všechny strany v knize jízd. Organizátor musí opatřit každou knihu jízd identifikačním číslem a zajistit, aby příslušný orgán místa odeslání (krajská veterinární správa) obdržel způsobem jím stanoveným do dvou pracovních dnů před časem odjezdu podepsanou kopii oddílu 1 knihy jízd, řádně vyplněnou s výjimkou čísla veterinárního osvědčení.
 
Přestože se v ČR prakticky nesetkáváme s dlouhodobými transporty zvířat, upozorňuje SVS ČR naše přepravce na dodržování uvedených podmínek při případných cestách do zahraničí. Současně pověřila všechny krajské veterinární správy, aby případně zjištěné nedostatky u zahraničních dopravců při dlouhodobých cestách domácích koňovitých a domácího skotu, ovcí, koz a prasat řešily a oznámily  k dalšímu řešení oddělení péče o pohody zvířat Státní veterinární správy ČR.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR