Bezpečnost potravin

O budoucnosti evropského trhu s potravinami

Vydáno: 5. 3. 2008
Autor: bodokova1

O čem se hovořilo na konferenci Food Forum.

Food Forum – mezinárodní konferenci věnovanou aktuálním otázkám potravinového sektoru hostil dnes odpoledne ministr zemědělství Petr Gandalovič v rámci veletrhu Salima. Hlavními tématy příspěvků byla potravinová legislativa a její probíhající novelizace na evropské úrovni, problematika označování potravin, bezpečnost a kvalita potravin, důvěra spotřebitele, vývoj cen a vztah producent potravin-řetězec-spotřebitel.
„V letošním roce nás čekají důležité změny v oblasti potravinového práva, v oblasti marketingové podpory prodeje i propagačních programů na potravinářské produkty, dále v rozsahu podpor podnikání v rámci Operačních programů a národních podpor směřujících do potravinářství,“ uvedl ve svém zahajovacím příspěvku ministr zemědělství Petr Gandalovič. „V souvislosti s měnícími se požadavky na označování potravin je naším záměrem, aby samozřejmě spotřebitel byl suverénem na trhu, ale aby se na něm mohl orientovat poučeně a rozhodovat se na základě přesných a srozumitelných informací.“
DŮVĚRA SPOTŘEBITELE je prvořadá. Poslední průzkum Eurobarometru zaměřený na kvalitu potravin prokázal, že potravinové krize minulosti, ke kterým bezesporu patří BSE nebo dioxiny, nejsou dnes již v očích spotřebitelů největší hrozbou. „Ze seznamu možných rizik Evropané nejčastěji vybírali residua pesticidů, zatímco v České republice se lidé podle průzkumu nejvíce obávají kontaminace potravin bakteriemi, jako jsou například salmonella nebo listeria. Takové zjištění je důležitou informací jak pro kontrolní orgány, tak ministerstvo zemědělství, které tvoří národní strategii bezpečnost potravin,“ uvedl ministr Gandalovič a apeloval na další zkvalitňování komunikace mezi kontrolními orgány, ministerstvem, producenty potravinářských výrobků, jejich svazy a spotřebitelskými organizacemi. Pro zvýšení důvěryhodnosti předkládaných informací považuje ministr za důležitou interpretaci závažných informací kvalifikovanými odborníky a oceňuje vědeckou spolupráci v oblasti hodnocení rizik jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni především s Evropským úřadem bezpečnosti potravin (EFSA). Za důležité označil také informovanost a výchovu spotřebitele.
BEZPEČNOST A KVALITA POTRAVIN bude určitě jedním z nejdůležitějších témat našeho předsednictví. „Česká republika bude usilovat o zahájení revize politiky EU ve vztahu ke kvalitě. Naše země se také dlouhodobě věnuje ochraně kvalitních výrobků – ze všech nových členských států jsme podali nejvíce přihlášek názvů zeměpisných označení a označení původu,“ zmínil ministr Gandalovič. Oblast potravinářství spadá do 47 pracovních skupin Rady EU, což představuje více než 100 zasedání v průběhu předsednictví. Dalším významným úkolem bude koordinace činnosti Codexu Alimentarius, tzn. stanovení standardů pro potraviny. V 1. pololetí 2009 bude zasedat 11 výborů Codexu Alimentarius.
OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN diskutuje EK již od počátku roku 2006 s cílem zracionalizovat a zjednodušit příslušnou legislativu. V současné době upravuje požadavky na označování potravin více než 40 právních předpisů Evropských společenství. Tento stav není do budoucna akceptovatelný. Z výzkumů vyplývá, že spotřebitelé se cítí zmateni nebo informačně přesyceni a těžko se jim vyhodnocuje, které informace na etiketách jsou zásadní. Navíc se jedná o oblast z právního hlediska dost komplikovanou a současný legislativní stav neodpovídá technologickému pokroku v oblasti výroby potravin, ani komunikačním možnostem. „Cílem musí být racionalizace a zjednodušení legislativy pro označování potravin. Vzhledem k probíhajícím jednáním můžeme předpokládat, že finální jednání o legislativě označování potravin proběhne právě v době našeho předsednictví v prvním pololetí 2009,“ upozornil Gandalovič.
EVROPSKÉ DOTACE do potravinářství plynou skrze opatření „Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským výrobkům“, které je zaměřeno na podporu výkonnosti zpracovatelských podniků, rozvoj nových odbytových možností, podporu marketingu, rozvoj inovací i spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje. „Pravidla pro administraci tohoto opatření byla vydána v říjnu 2007 a tento program je směrován především pro malé a střední podniky, které zaměstnávají méně než dvě stě padesát osob nebo jejich roční obrat je do padesáti milionů EUR,“ vysvětlil ministrGandalovič. „Pro velké podniky je potom určen národní dotační program „Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu“, jehož zásady již byly vydány v únoru 2008,“ doplnil ministr Gandalovič.
POTRAVINOVÉ OBCHODNÍ ŘETĚZCE jsou fenoménem posledního desetiletí a stávají se hlavní tepnou distribuce potravinářských výrobků ke spotřebiteli. „Internacionalizace českého trhu patří k nejvyšším v Evropě. Většina silných světových společností je na našem trhu zastoupena. Podíl TOP50 firem na celkovém maloobchodu přesáhl padesát procent, u rychloobrátkového zboží dokonce sedmdesát procent,“ uvedl ministr Gandalovič.Problém obchodních řetězců však již přesahuje národní hranice a stává problémem se celoevropským. Důkazem toho je i Písemné prohlášení Evropského parlamentu vyhlášené 19. února 2008 předsedou EP Hans-Gertem Pötteringem, které se zabývá šetřením zneužívání síly, jehož se dopouštějí velké supermarkety v EU.
VÝVOJ CEN je v centru pozornosti ministerstva zemědělství u všech druhů komodit. Zvýšení cen potravin v poslední době je způsobeno výrazným nárůstem cen vstupních surovin, zejména zemědělských produktů rostlinného původu. Globální zvýšení poptávky je stimulováno zejména na asijských trzích. „Pouhá nízká cenová úroveň potravin ale není programově cílem ani prostředkem našeho ministerstva. Cílem jsou bezpečné potraviny, kvalitativně i cenově uplatnitelné na trhu EU i na trhu třetích zemí a také konkurenceschopní výrobci potravin, kteří dále rozvíjejí tento tradičně silný resort našeho hospodářství, vysvětlil ministr.
Příspěvky přednesli: Petr GANDALOVIČ, ministr zemědělství ČR, Iztok JARC, předseda Rady EU pro zemědělství a rybolov; ministr zemědělství, lesnictví a potravinářství Republiky Slovinsko, Eskil ERLANDSSON, ministr zemědělství Švédského království. Panelisté: Miroslav TOMAN, prezident Potravinářské komory ČR, Zdenka KRAMPLOVÁ, ministryně zemědělství Slovenska, Marek SAWICKI, ministr zemědělství a rozvoje venkova Polska, József GRÁF, ministr zemědělství a rozvoje venkova Maďarska, Mehmet Mehdi EKER, ministr zemědělství a venkovských záležitostí Turecka. VIP hosté: Nihat KABIL, ministr zemědělství a potravinářství Bulharska, Dacian CIOLOŞ, ministr zemědělství a rozvoje venkova Rumunska, Virginija ŽOŠTAUTIENE, náměstkyně ministryně zemědělství Litevské republiky.

Zdroj: Tisková informace MZe ČR,  5. 3. 2008