Bezpečnost potravin

O 90. výročí veterinárního školství

Vydáno: 10. 11. 2008
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 10.11.2008.

Právě dnes začínají oslavy českého vysokého veterinárního školství v Brně na Veterinární a farmaceutické univerzitě. „V roce devadesátého výročí vzniku samostatné republiky je na místě připomenout i toto výročí, založení našeho samostatného Vysokého učení veterinárního v Brně“, uvedl ve svém projevu Petr Gandalovič, ministr zemědělství ČR.
 
Ministr se zmínil o tradici veterinárního vzdělání i dozoru v oblasti zdraví zvířat i veterinární hygieny, která u nás sahá hluboko do devatenáctého století, a na niž se navázalo úspěšně od roku 1918, kdy byla založena Vysoká škola zvěrolékařská v Brně. Petr Gandalovič pak zdůraznil, že o kvalitě současných absolventů Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně svědčí mimo jiné i to, že univerzita byla v roce 2005 pozitivně posouzena mezinárodní komisí Evropské asociace veterinárních fakult, a to obě fakulty, veterinárního lékařství i hygieny potravin, z čehož vyplývá, že absolventi splňují EU standardy a mohou se bez problémů uplatnit jak v členských zemích, tak mi o ně, bez doplňování jakýchkoli standardů.
 
Činnost veterinárních lékařů hraje nezastupitelnou roli v zemědělství. Hlavní úkoly a cíle soukromých i „státních“ veterinárních lékařů lze rozdělit do dvou základních oblastí.
 
Tou první je zajistit chov zdravých hospodářských zvířat, jejich ochranu před nebezpečnými nákazami a zamezit přenos nákaz ze zvířat na člověka. Ministr dodal, že „v této oblasti uplatňujeme zásadu, že prevence je lepší než léčba a to jak z hlediska efektivity opatření, tak z hlediska ekonomických nákladů. Toto pravidlo se stalo nosným pro novou strategii zdraví zvířat, která je v současnosti připravována na evropské úrovni“.
 
Petr Gandalovič ocenil při této příležitosti úspěšnou snahu českých veterinářů při tlumení nebezpečných nákaz, například brucelózy, tuberkulózy a leukózy skotu či Aujeszkyho choroby prasat. Brucelóza byla utlumena již v roce 1964 a tuberkulóza v roce 1968. Za zemi prostou těchto nákaz jsme byli uznáni ještě před přijetím ČR do EU. Na tyto úspěchy navazuje i současná činnost Státní veterinární správy, kdy Česká republika je od roku 2004 uznána za zemi prostou vztekliny. Dalším aktuálním úspěchem je získání dodatečných garancí na základě provádění ozdravovacího programu IBR (infekční bovinní rhinotracheitidy).
 
O akceschopnosti veterinárního dozoru i úsilí soukromých veterinárních lékařů svědčí i vakcinační kampaň proti katarální horečce ovcí, která v současné době probíhá. Při této akci se jednalo o masivní plošné očkování více jak 1,5 milionu kusů přežvýkavců. Tato akce by byla nerealizovatelná bez úzké spolupráce soukromých veterinárních lékařů a inspektorů krajských veterinárních správ. Bez této spolupráce by rovněž nebylo možné provádět národní programy tlumení salmonel v chovech drůbeže. Všechny toto ozdravovací akce jsou finančně podporovány Ministerstvem zemědělství. Při úspěšném průběhu těchto akcí získáváme nemalé prostředky i z evropských fondů.    
 
Druhou oblastí je zajišťovat státní veterinární dozoru nad výrobou surovin a potravin živočišného původu, dozor nad obchodováním; a to v současné době jak v rámci intrakomunitárního trhu, tak při dovozu a vývozu do třetích zemí.
 
Ministr dále uvedl, že na rozdíl od mnoha ostatních zemí nebyly u nás zaznamenány takové kauzy, které by byly provázeny hromadnými úhyny zvířat, ani úmrtím lidí v souvislosti přenosu nákaz ze zvířat, popřípadě prostřednictvím závadných potravin. Petr Gandalovič zdůraznil, že tyto dobré výsledky hrají významnou roli při uplatňování produkce českého zemědělství, tj. plemenných i jatečných zvířat i potravin živočišného původu jak na intrakomunitárním trhu, tak i při vývozu do třetích zemí.
 
Určitě je třeba zmínit i to, že uznalá slova Petra Gandaloviče, ministra zemědělství ČR, přivítal Vladimír Večerek, rektor Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, s tím, že vyzdvihl spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR a ocenil i spolupráci s ministerstvem řízenými dozorovými orgány.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR