Bezpečnost potravin

Nový způsob notifikací v systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF)

Vydáno: 12. 1. 2008
Autor:

Od ledna 2008 existují tři typy notifikací v systému RASFF: výstražné, informační, zadrženo na hranicích.

Účelem systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) je poskytnout kontrolním orgánům účinný nástroj pro výměnu informací o opatřeních provedených k zajištění bezpečnosti potravin.
Od 1. ledna 2008 došlo ke změně klasifikace notifikací (hlášení) v systému RASFF. Nově byly definovány výstražné a informační notifikace a byl zaveden třetí typ notifikací: “zadrženo na hranicích”. Podle nového způsobu klasifikace se jednotlivé typy notifikací používají následovně:
 
Výstražné notifikace (Alert notifications)
Výstražné notifikace se zasílají tehdy, když potravina nebo krmivo představující vážné riziko se vyskytuje na trhu a je nezbytný okamžitý zásah. Výstrahu rozesílá ten členský stát, který zjistí problém a iniciuje příslušní opatření jako je stahování výrobku z trhu. Výstražná notifikace má za cíl poskytnout všem členům systému RASFF informaci, aby prověřili, zda se příslušný výrobek nenachází na jejich trhu. Pokud ano, pak také oni provedou nezbytná opatření.
Spotřebitelé mohou být klidní, že výrobky, které jsou předmětem výstražné notifikace, byly staženy z trhu nebo probíhá jejich stahování. Členské státy mají své vlastní mechanismy k provedení takovýchto zásahů. Pokud je to nezbytné, podrobně informují např. prostřednictvím sdělovacích prostředků.
 
Informační notifikace (Information notifications)
Informační notifikace se týkají potravin a krmiv na trhu, u kterých bylo identifikováno riziko, ale u kterých ostatní členové systému RASFF nemusí bezprostředně zasahovat, protože se příslušný výrobek nedostal na jejich trh nebo se již na trhu nevyskytuje nebo proto, že povaha rizika nevyžaduje bezprostřední zásah.
 
Zadrženo na hranicích (Border rejections)
Tyto notifikace se týkají zásilek potravin a krmiv, které byly testovány a když bylo zjištěno zdravotní riziko, byly odmítnuty na vnějších hranicích EU (a Evropského ekonomického prostoru). Uvedené notifikace se zasílají do všech míst na hranicích Evropského ekonomického prostoru, aby se zvýšily kontroly a zajistilo se, že se odmítnutý výrobek nedostane do Společenství přes jiný hraniční přechod.
 
Komise týdně uveřejňuje přehled notifikací v systému RASFF rozdělený do uvedených tří kategorií. Z důvodu ochrany obchodních informací se nezveřejňují obchodní názvy výrobků ani názvy jednotlivých společností. Ochrana spotřebitelů tímto neutrpí, neboť kterákoliv notifikace v systému RASFF vede k tomu, že všechna potřebná opatření byla provedena nebo se právě provádějí.
Veřejnost si musí být vědoma toho, že Komise je v pozici, kdy nemůže sdělit více informací, než je uvedeno zde. Ve výjimečných případech, kdy pro ochranu lidského zdraví je nezbytná větší transparentnost, Komise provádí odpovídající zásah prostřednictvím svých běžných komunikačních kanálů.

 

Od 1. týdne 2008 se tak notifikace v rámci RASFF budou uveřejňovat ve třech tabulkách:

Tabulka 1: Výstražné notifikace

Tabulka 2: Informační notifikace
Tabulka 3: Notifikace zásilek zadržených na hranicích
 
Evropská komise

Pozn.: Pro spotřebitele v ČR bude zajišťován překlad výstražných notifikací (tabulka 1), neboť se spotřebitelé mohou setkat v praxi pouze s výrobky uvedenými v této kategorii notifikací.