Bezpečnost potravin

Novelizace prováděcích nařízení pro vedlejší produkty živočišného původu neurčené k lidské spotřebě

Vydáno: 1. 4. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

Nové nařízení 142/2011/ES s účinností od 4. 3. 2011 shrnuje do jednoho celku prováděcí předpisy k rámcovému nařízení 1069/2009/ES.

Bylo vydáno nařízení 142/2011/ES, kterým se provádí nařízení 1069/2009/ES o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (OJ L 54, 26.02.2011, s.1).

Cílem rámcového nařízení 1069/2009/ES, které s účinností od 4. 3. 2011 zrušilo a nahradilo předcházející mnohokrát pozměněné a doplňěné nařízení 1774/2002/ES), je zejména zajištění udržitelného využívání materiálů živočišného původu, a vysoké úrovně ochrany zdraví lidí a zvířat v Evropské unii. Stanovuje veterinární a hygienická pravidla pro vedlejší produkty živočišného původu a produkty z nich získané a určuje okolnosti, za nichž mají být vedlejší produkty živočišného původu neškodně odstraněny, aby se zabránilo šíření rizik pro zdraví lidí a zvířat. Nařízení navíc upřesňuje, za jakých podmínek lze vedlejší produkty živočišného původu používat v krmivech a pro různé jiné účely, například v kosmetických prostředcích, léčivých přípravcích a pro technická použití. Rovněž stanoví povinnosti pro provozovatele, podle nichž mají s vedlejšími produkty živočišného původu manipulovat v zařízeních a podnicích, které podléhají úředním kontrolám.

Nařízením 142/2011/ES kvůli přehlednosti a srozumitelnosti zrušuje a nahrazuje následující předpisy, kterými se provádělo nařízení 1774/2002 a shrnuje je do jednoho celku:

a) nařízení 811/2003/ES;

b) rozhodnutí 2003/322/ES;

c) rozhodnutí 2003/324/ES;

d) nařízení 878/2004/ES;

e) rozhodnutí 2004/407/ES;

f) nařízení 79/2005/ES;

g) nařízení 92/2005/ES;

h) nařízení 181/2006/ES;

i) nařízení 197/2006/ES;

j) nařízení 1192/2006/ES;

k) nařízení 2007/2006/ES.

Úřední věstník ES, L 54, 26.02.2011, s.1