Bezpečnost potravin

Novela nařízení o vedlejších živočišných produktech

Vydáno: 31. 12. 2009
Autor:

Nařízení 1069/2009/ES o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení 1774/2002/ES, začne platit 4. března 2011.

Nařízení 1069/2009/ES ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu (VŽP) a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě komplexně upravuje problematiku ze zahrnutím pravidel a postupů vycházejících ze zkušeností s používáním nařízení 1774/2002/ES .
Nové technologie rozšířily možné využití vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů na velké množství výrobních odvětví, zejména na výrobu energie. (O některých úpravách je pojednáno v článku: „EU přehodnocuje pravidla pro vedlejší živočišné produkty“.)
V §§ 8, 9 a 10 jsou definovány kategorie VŽP a v §§ 11 je stanoven způsob nakládání s nimi.
Nejrizikovější materiály zařazené do kategorie 1 mohou být pouze spáleny, a ty méně rizikové zakopány s označením místa (po případném zpracování) nebo využity za předpokladu splnění požadavků jiných předpisů (§ 11). Materiály kategorie 2 lze navíc za příslušných podmínek využít k výrobě organických hnojiv nebo přípravků, k přímé aplikaci do půdy, ke kompostování, silážování, přeměně na bioplyn. Materiály kategorie 3 lze navíc při splnění stanovených požadavků využít k výrobě krmiv. Odpady ze stravovacích zařízení (kategorie 3) se mohou zpracovat tlakovou sterilací a odpovídajícími metodami nebo zkompostovat, nebo aplikovat do půdy, nebo přeměnit na bioplyn.
Odchylky týkající se neškodného odstraňování uvádí § 16,  a §§ 17 a 18 se týkající dalších specifických možností využití. § 19 uvádí odchylky, které může schválit příslušný úřad.
V žádném případě nesmějí být živočišné materiály nebo z nich vyrobené bílkovinné přípravky zkrmovány zvířaty stejného druhu.
Podrobná ustanovení platí pro sledování a dokumentaci o zacházení s VŽP a pro analýzu rizik a stanovení kritických bodů.
Nařízení 1774/2002/ES bude zcela zrušeno a nahrazeno tímto nařízením k 4. 3. 2011.

Úřední věstník ES, L 300, 14.11.2009, s.1