Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – únor 2010

Vydáno: 2. 3. 2010
Autor:

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol číslovaných stejně jako v souhrnu „Seznam potravinářských předpisů ES, část 1 a část 2“.
Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku ES.
http://eur-lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2010&month=2 

1. HYGIENA, BEZPEČNOST
Nařízení 114/2010/ES, kterým se mění nařízení 2229/2004/ES, pokud jde o lhůtu poskytnutou Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EÚBP) pro vyjádření stanoviska k návrhu zpráv o přezkoumání týkajících se účinných látek s jasnými známkami toho, že nemají žádné škodlivé účinky
OJ L 37, 10.02.2010, s.12
Rozhodnutí 2010/75/ES o finančním příspěvku Unie na koordinovaný program sledování prevalence Listeria monocytogenes v některých potravinách určených k přímé spotřebě, který má být proveden v členských státech (oznámeno pod číslem K(2010) 592)
OJ L 37, 10.02.2010, s.55

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 2010/66/ES, kterým se mění rozhodnutí 2009/719/ES, kterým se některým členským státům povoluje přezkoumat jejich roční programy sledování BSE (oznámeno pod číslem K(2010) 626)
OJ L 35, 06.02.2010, s.21

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, MONITORING
Nařízení 117/2010/ES, kterým se mění nařízení 904/2008/ES o analytických metodách a jiných technických ustanoveních nezbytných k provádění režimu vývozu zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
OJ L 37, 10.02.2010, s.19
Nařízení 118/2010/ES, kterým se mění nařízení 900/2008/ES, kterým se stanoví metody analýzy a jiná technická ustanovení nezbytná k provádění dovozního režimu pro určité zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů
OJ L 37, 10.02.2010, s.21

5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Nařízení 103/2010/ES o povolení chelátu manganu hydroxy analogu methioninu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat
OJ L 35, 06.02.2010, s.1
Nařízení 104/2010/ES o povolení hydrogenmravenčanu draselného (kyselý mravenčan draselný) jako doplňkové látky pro prasnice (držitel povolení BASF SE) a o změně nařízení 1200/2005/ES
OJ L 35, 06.02.2010, s.4 
Nařízení 107/2010/ES o povolení látky Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Kemin Europa N.V.)
OJ L 36, 09.02.2010, s.1
Směrnice 2010/6/ES, kterou se mění příloha I směrnice 2002/32/ES, pokud jde o rtuť, volný gossypol, dusitany a Mowrah, Bassia, Madhuka
OJ L 37, 10.02.2010, s.29

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Nařízení 105/2010/ES kterým se mění nařízení 1881/2006/ES, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách, pokud jde o ochratoxin A
OJ L 35, 06.02.2010, s.7 
Nařízení 165/2010/ES, kterým se mění nařízení 1881/2006/ES, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách, pokud jde o aflatoxiny
OJ L 50, 27.02.2010, s.8

8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 97/2010/ES o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit [Pizza Napoletana (ZTS)]
OJ L 34, 05.02.2010, s.7
Nařízení 116/2010/ES, kterým se mění nařízení 1924/2006/ES, pokud jde o seznam výživových tvrzení
OJ L 37, 10.02.2010, s.16
Nařízení 148/2010/ES, kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Prosciutto di Parma (CHOP))
OJ L 47, 24.02.2010, s.6

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A „NOVEL FOODS“

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Oprava rozhodnutí 2006/383/ES ze dne 22. května 2006, kterým se mění rozhodnutí 2005/1/ES, kterým se schvalují metody třídění jatečně upravených těl prasat v České republice (  Úř. věst. L 148 ze dne 2.6.2006)
OJ L 35, 06.02.2010, s.26
Oprava rozhodnutí 2005/1/ES ze dne 27. prosince 2004, kterým se schvalují metody třídění jatečně upravených těl prasat v České republice (  Úř. věst. L 1 ze dne 4.1.2005)
OJ L 35, 06.02.2010, s.26

18. DRŮBEŽÍ MASO  A VEJCE

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Rozhodnutí 2010/74/ES o změně rozhodnutí 2005/629/ES, kterým se zřizuje Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství
OJ L 37, 10.02.2010, s.52
Rozhodnutí 2010/76/ES, kterým se přiznává přechodné období na provedení nařízení 762/2008/ES o předkládání statistik týkajících se akvakultury členskými státy, pokud jde o Českou republiku, Německo, Řecko, Rakousko, Polsko, Portugalsko a Slovinsko (oznámeno pod číslem K(2010) 735)
OJ L 37, 10.02.2010, s.70
Rozhodnutí 2010/93/ES ze dne 18. prosince 2009, kterým se přijímá víceletý program Společenství pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu pro období 2011–2013 (oznámeno pod číslem K(2009) 10121)
OJ L 41, 16.02.2010, s.8

20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Nařízení 119/2010/ES, kterým se mění nařízení 1233/2009/ES, kterým se stanoví zvláštní opatření na podporu trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
OJ L 37, 10.02.2010, s.26
Nařízení 158/2010/ES, kterým se na rok 2010 stanoví výše předem stanovené podpory soukromého skladování másla
OJ L 49, 26.02.2010, s.14

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Nařízení 94/2010/ES, kterým se stanoví dodatečné množstevní omezení pro vývoz cukru nepodléhajícího kvótám pro hospodářský rok 2009/10
OJ L 32, 04.02.2010, s.2

25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA
Nařízení 115/2010/ES, kterým se stanoví podmínky použití aktivovaného oxidu hlinitého pro odstraňování fluoridů z přírodních minerálních vod a pramenitých vod
OJ L 37, 10.02.2010, s.13

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Nařízení 146/2010/ES o změně nařízení 1122/2009/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 73/2009/ES, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení 1234/2007/ES, pokud jde podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína
OJ L 47, 24.02.2010, s.1

29. KOSMETIKA
Směrnice 2010/3/ES, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění přílohy III a VI směrnice 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků
OJ L 29, 02.02.2010, s.5
Směrnice 2010/4/ES, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků
OJ L 36, 09.02.2010, s.21

30. TABÁKOVÉ VÝROBKY
Směrnice 2010/12/ES, kterou se mění směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků a směrnice 2008/118/ES
OJ L 50, 27.02.2010, s.1

Úřední věstník ES, 1. až 28. 2. 2010